Can one put their reading glasses on a bendel and walk with them to shul?

 

Or is this a better option where the glasses are actually tied and more secured to the bendel?

 

 

 

 

 

 

Answer:

These are not acceptable options.

 

Sources:

ראה שו״ת וישמע משה א ע׳ קמג בשם הגריש״א שלא הותר רק במפתח ולא במשקפיים, עיי״ש טעמו.

ונראים דבריו, ובפרט שבאמת תיקשי דמ״ש מפתח בחגורה, ממחט נקובה אף שהוא לצורך לבישה (אדה״ז שא, ד). ובמהדו״ב ד״ה ושיטה זו כתב אדה״ז בטעם האיסור במחט שאין דרך ליחדו ללבישה, ולכאו׳ הה״נ במפתח. והרי כתב אדה״ז שא, ח שבמפתח מותר אפי׳ קבוע בחגורה רק לשבת. ובהכרח לומר דשאני מפתח שבטל לגבי חגורה. וכל׳ אדה״ז שא, ח: שאז הוא משמש לחגורה ובטל אצלה, משא״כ במחט שאינו בטל. (ועצ״ע בהא גופא מ״ט המחט אינו בטל, אם מחמת שהמפתח קבוע והמחט רק תחוב, או שבמפתח מחמת ביטולו נעשה כחלק מהמלבוש, אבל המחט אף שמשמש לצורך לבישה אינו מהווה חלק מהמלבוש. אלא שלפ״ז שוב אפ״ל כן גם במשקפיים שדינו כמפתח אם חוגר בו. וילע״ע)

ויש להוסיף עפמש״כ בד״מ שא, ו שלא התירו אלא במפתח בחגורה משום הדחק שצריך להוליך המפתח עמו שלא יגנבו לו כשיניח המפתח בביתו אבל שאר דברים ודאי אסור לכו״ע. ובזה א״ש שברמ״א לא הביא דעת המתירים להלן בסכ״ג רק לגבי מפתח בסי״א, דאנן קייל״ן שרק בדבר שדרכו להיות מחובר התירו, ושרק במפתח הותר בל״ז. וראה נהר שלום שא, ח. אבל בט״ז יג נראה שחילק באו״א. וראה בנה״ש שהעיר עליו בזה. וראה גם בט״ז ז. ולהעיר שאדה״ז השמיט לד׳ הט״ז. וציין למש״כ לעיל בס״ח לאסור במפתח. ולא העיר מדעת המהרי״ל בשו״ת פד, שהביאו הרמ״א בסי״א, והובא גם בשו״ע אדה״ז לעיל ס״ח, להתיר בשאר מתכת.

ואף גם זאת שבהגהות תשב״ץ מט בשם ר״פ, וכן באר״ח שבת רסה, ובכלבו שבת לא, ורי״ו יב, טז, ובאגודה פה, ועוד, שיעשה המפתח קטנה, שגם בשל ברזל הוי קצת לנוי. (ובאגודה משמע שהוא תנאי המעכב). וצ״ע לומר כן בחפצים גדולים כמשקפיים. וכמה נתחבטו רבים ושלמים בההיתר דמפתח בחגורה, דמ״ש ממערמת ופורפת על האגוז, שלא הותר ברה״ר. וכמה אופנים וישובים בדבר. (וראה מאירי שבת סה, ב שאין הפריפה מלבוש אלא מכשירי מלבוש. ולהנ״ל י״ל דשאני מפתח שבטל לחגורה אבל בפורפת, שאין האגוז מחובר אינו בטל). ועכ״פ חילוק גדול בדבר בין מפתח שדרך בכך, ובטל למלבוש, משא״כ במשקפיים דמוכחא מילתא שמתכוון להוציאם.

ועוד, דכמה עיקולי ופשורי טובא איכא בהיתר דמפתח גופא. והבו דלא לוסיף עלה.

 

 

#22695