Is there any restrictions on going into a dry sauna during the nine days?

 

No.

 

Sources:

שקו״ט בכ״מ, ובפרט לענין ע״ש חזון. אלא שבכ״מ מיירו מענין זיעה רטובה. ולכן נחלקו בזה אם להתיר בע״ש להרגיל בכך. אבל בזיעה יבשה ממש נראה שאפשר להתיר בפשיטות – ראה עצי לבונה יו״ד שפא (שזיעה אסורה לאבל תוך ל׳ כרחיצה, אבל העולם אין נזהרים. וכתב שאפשר שיש לחלק באופני הזיעה, עיי״ש ע״פ ח״י תסו, ו, שזיעה שאינה מחמת מים אין דינו כמים). שרש מיעקב שם (בארוכה שזיעה אינה כרחיצה, ושיש להתיר גם לאבל תוך ז׳. אלא שנהגו איסור. אבל אחר ז׳ אין לאסור. וכן אפשר להתיר בשבוע שאין ת״ב חל בתוכה, וכש״כ ע״ש חזון). שו״ת בית שלמה ב, קה (ללמד זכות גם על שטיפת גופו בצונן קודם הזיעה, לבד מערב ט״ב יש להחמיר קצת משורת הדין). שו״ת רמ״ץ א, מב (להתיר בע״ש שחל בר״ח. ושבכ״מ מקילים גם בע״ש אחרי ר״ח. וכן מקילים באבל). שו״ת אורי וישעי קלט (שאיסור גמור, ורק לת״ח הנזהרים שיהא זיעה ללא מים). והובאו בשד״ח אס״ד מערכת ביהמ״צ א, ט. ובהגהות יד שאול, הב״ד בשד״ח אס״ד אבלות כד (להתיר לאבל להזיע). ובשו״ת עמודי אש יט, יג (להתיר להזיע לאבל אחר ז׳, הב״ד בשד״ח שם). וראה מנחת שבת על קשו״ע עב, נז שהביא כמה מהנ״ל.

וראה בהליכות והלכות להגריש״א ע׳ 12 להתיר בסאונה יבשה.

איברא, שבמשמרת שלום קוידינוב מ, א שבע״ש חזון מקלים לרחוץ אבל לא להזיע שאינה הכרחית כ״כ והוא לתענוג. אמנם איהו מיירי בזיעה רטובה. וראה בהסכמת הגרי״א הענקין לס׳ נחמת יוסף שנהגו חסידים להקל בע״ש ברחיצה וזיעה. וראה הדרת קודש אות ק (כב, ג) ובנחלה לישראל לז, עב, שהרה״צ מסטרעטין נהג להזיע בע״ש חזון. ומצינו בשם בעל דברי חיים שציוה בעיר קשאנוב שיכינו השוויץ בע״ש חזון – ראה מגן אבות באבוב ע׳ צב.

 

 

#22613