כתיבת סת״ם בקולמוס נירוסטה

 

שאלה:

כבוד הרב! הנני סופר סת”ם, ובימים אלו הובא לפני תפילין ומזוזות לבדיקה. בדקתי התפילין והמזוזות והכל כשורה. אלא שנתברר שהסופר שבדקם לפני תיקן תיקונים בקולמוס של ברזל, ויש שמועה בשם כ”ק אדמו”ר השוללו, אך ידוע לי שכמה סופרים וותיקים משתמשים בו.

האם יש כאן בית מיחוש, ובפרט בנידון זה שהסיבה שמסרו לי לבדיקה כיון שראש המשפחה נמצא במצב לא בריא, והאם להחמיר ולהניח הצידה מזוזות ופרשיות אלו, או כדאי הוא בעל הקסת ודעימי’ להכריע דאין כאן בית מיחוש כלל וכשר הוא לכתחילה ולהמהדרין?

 

מענה:

ראה קובץ העו״ב תתקסז ע’ 85.

אבל גם אם השמועה נכונה לגמרי, ושכל הפרטים מדוייקים, ושהמדובר גם בתיקונים, ולא בכתיבה, וגם בתיקונים שאינם מעכבים, וגם בקולמוס ברזל שבימינו וכו׳ וכו׳, מופרך הדבר לפסול בדיעבד ח״ו, בדבר שאין שום סרך פגם ח״ו, ועי״ז להביא פרשיות הללו לידי גניזה. וכ״ז בתור זכות עבור הנ״ל (ירפאהו השי״ת בתושח״י תומ״י ממש)! אתמהה?

ויסוד הדבר בד״מ אה״ע קכה, ב, וברמ״א שם ד. (וראה טעם אחר בערוה״ש יו״ד רעא, לח). והוא רק דין לכתחילה. ובט״ז ג הובא בפת״ש ה, שאם צריך לכתוב בברזל אין להחמיר כלל גם לכתחילה. ובערוה״ש אה״ע שם לה שאין שום טעם מדינא והוא רק חומרא בעלמא. ובכ״מ מעיקרא נהגו לכתוב בשל ברזל – ראה בני יונה רעא בקצר ב, ג, ו פלפול ארוך יד, א. ושם שכן נהג בעצמו. וכש״כ בימינו אלה ובתיקונים גרידא. ואיך שיהי׳ אינו מוריד מערך הפרשיות. ובכלל אין הכרח דקאי גם אתגים שנהגו להקל בזה בכ״מ, וכש״כ כשהדיו כשר, ורוב הטעמים ל״ש בתיוג. וכמה סופרי סת״ם אומרים שבשל ברזל ה״ז יותר נאה, וקשה להם לכתוב בכתיבה יפה בנוצה, והרי לכמה דעות כתיבה נאה דאורייתא. וראה לקט הקמח החדש לב, פד. יריעות שלמה מועלם ד, לב.-ג. שו״ת שבה״ל א, טז, ב. ב, קלו, ט, רטו, א. משנ״ה ט, ש. מקור נאמן א,פז. שתילי זיתים או״ח לב, בזית רענן ו. דברי בניהו י, יו״ד סג. שערי יושר חנני׳ ה, ח. שביבי אש א. טז.  שו״ע המדות א ע׳ קיח. קונטרס כתיבת סת״ם בקולמוס נירוסטה.

 

 

#21054