« go back

האם אפשר לסמוך על גוי לענין חזרה בשבת?

 

שאלה:

האם מותר לכתחילה לבקש מהגוי שיסלק קדירה מכירה גרופה או קטומה ויחזירה על גבי הכירה בשבת, באם הוא יעשה כל תנאי החזרה?

דהיינו האם אפשר לסמוך על הגוי שדעתו להחזיר?

 

מענה:

מותר.

 

טעמים ומקורות:

ליכא לספוקי שגם בגוי איכא מחשבה. ובדע״ת למהרש״ם רנג, ב ד״ה ועודה, שבמשרתת שלא היתה דעתה להחזיר, כשעודה בידה יש להקל די״ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי.

ויש להסתפק בקטן שאין לו מחשבה ודעת או בקוף. ולהסברא שא״צ דעה חיובית וסגי שאין דעה שלילית שלא להחזיר ודאי מהני.

ומל׳ אדה״ז רנג, יד משמע שצ״ל דעה חיובית דוקא, ועוד שם, שגדר דעתו להחזיר שבשעת הסילוק דייקא דעתו להחזירה. וי״ל דהא בהא תליא, שאם העיקר שלא תהא שלילית צ״ל כן כל הזמן.

אבל לאידך דעת בעה״ב מעיקרא שתהא שם עד האכילה. וי״ל גם דמהני דעת בעלים.

ויל״ע אם י״ל גם שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו בדרבנן מהני בקטן.

וראה שו״ת אמרי מרדכי טו.

 

#21001


Add Comment

Your Email address will not be published