האם אני מחוייב לכבד לאחי התאום היותר מבוגר? ובכלל, מהו אופן הכיבוד באח גדול?

 

א. יש חובת כיבוד אחיו הגדול בתאומים להנולד ראשון.

ב. אופן הכיבוד באחיו הגדול – בדברים, וכן לקום מפניו, ועל דרך כיבוד אב ואם. אבל לא ממש. ואין דין מורא נוהג בו.

 

מקורות:

תאומים – כ״כ בשו״ת הלק״ט ב, קעד. וכ״מ בשו״ת שבו״י א, ט. (עיי״ש שחולק על הלק״ט). שו״ת חתן סופר צט. מעם לועז פ׳ יתרו כ, יב – ע׳ תרמו.  וכבר העירו שכ״מ ברמב״ן וישלח לב, ה. וראה גם פי׳ הטור תולדות כה, לא. אבל ראה דרך פקודיך לג חלק המחשבה אות י (דאדרבה הצעיר קודם לפי שקדם ביצירה). חשק שלמה יבמות לט, א (שאין דין כיבוד אחיו הגדול בתאומים). וראה שו״ת פרי השדה ג, קעא. שלחן העזר א, מ, ו בסופו. חשוקי חמד בכורות מח, א – ע׳  תקסא. משברי ים גלגל החוזר ב, מ. משאת משה חברוני וישלח שם. קובץ מבקשי תורה כ ע׳ קעד.

באופן הכיבוד – ראה רמב״ן וטור שם. שיו״ב יו״ד רמ, יב.  מנ״ח לג. פתיחה לח״ח עשין ח (לגבי כבוד חמיו. וכש״כ באחיו הגדול).  ולהעיר מערוה״ש חו״מ יד, ד.

דין מורא – בית מאיר יו״ד רמ, כג. עיקרי הד״ט כו, ז. וכ״מ במנ״ח שם.

 וראה גם שו״ת בצה״ח ג, צה. יושר הורי יט.

 

#19651