האם יש בעי’ כלשהי בלבישת בגד בצבע אדום לגברים?

שאלה:

האם יש בעי’ כלשהי בלבישת בגד בצבע אדום לגברים? שאלה זו נתעוררה בקעמפ, הילדים (בני י”ג) רצו לדעת אם מותר להם ללבוש חולצה אדומה. ועכשיו נתעוררה אותה שאלה בנוגע לתחפוסות צבעוניות לפורים. ת”ח מראש.

מענה:

אף שכתבו הפוסקים שבימינו אין בזה חוקות הגוים, מכל מקום כדאי להימנע במקום שאפשר.

 

מקורות:

בזמננו – מער״ק ע״ז יא, א. דרכ״ת קעח, טז בשם הגרי׳א מקאוונא. ופשוט שחוקות הגוים משתנה בכ״ד ודור – ראה מנ״ח רנא, והב״ד בדרכ״ת שם ה. וראה ודרשת וחקרת ד יו״ד ט.

ומ״מ יש להימנע – ראה שו״ת מהרי״ק פח שאין דרך הצנועים ללבוש אדום. והובא בש״ך קעח, טז. ורבינו בחיי תולדות כה, ל, שממשיך עליו מכוכב מאדים. וראה מה שביאר בשה בדרשות חת״ס דרוש לשה״ג ב, רמד, ג. וברבינו בחיי תצוה כח, טו שהוא צבע של גאוה. ובאלה המצות למהר״ם חגיז תקמג שהוא לאנשים ריקים ושופכי דמים. ומ״מ כ״ז רק משנת חסידים. אלא שבמקום שלא נהגו אנשים ללבוש כן יש להימנע.

 

 

#19434