האם יש קפידא ללבוש הכובע עבור שנים מקרא?

 

לא.

ראה סה״ש תרצ״ב (כ״ז מ״ח. ריגא) ע׳ 6. בקודש פנימה ע׳ 14. אבל להעיר מלשמע אוזן מדור אדמו״ר מוהרש״ב סו.

 

 

#19408