לדעת אדמו”ר הזקן האם מותר ללכת ברחוב עם ערדליים לשמור מנעליו מטינוף?

 

מותר, כיון שמחמם ומציל מרטיבות וצער גופו.

 

טעמים ומקורות:

בפוסקים ישנם כמה היתרים: שהוא דרך מלבוש, שמחמם, שמציל מצער גופו.

והנה, רוב הפוסקים התירו גם במציל רק מטינוף כיון שהוא דרך מלבוש (ואף שיש שהביאו ממאירי שבת נט, ב לאיסור נראה דמיירי ממציאות אחרת), ולא מצאתי גילוי בדעת אדה״ז.

ובמורה בהלכה להרב אליעזרוב הל׳ שבת ה, הביא תחילה דעת הבית שלמה להתיר, ושאין בו משום ב׳ מלבושים זעג״ז כיון שהוא להנאתו. והעיר על כך, שלא ציין שגם דעת אדה״ז כן להתיר. ולכאורה אין כוונתו למש״כ אדה״ז שא, מג, שבמלבושים אחרים – משא״כ חגורות – שבימות הקור  דרך לעשות כן מותר, דמאי קמ״ל, ואי״ז חידושו של אדה״ז. ויותר נראה שכוונתו למש״כ שם מב, בנוגע לשתי חגורות, שמותר כשיש מלבוש מפסיק ביניהם כיון שיש לו הנאה ותועלת מכך. וצ״ע.

 

 

#19146