May one spill water from his cup prior to drinking on Shabbos?

 

Question:

Many are accustomed to spilling a drop of the “bad water” off their cups. May one do so on Shabbos, as it is forbidden to remove bad from good?

 

Answer:

Permitted on Shabbos.

 

Sources:

לכל לראש, לכמה דעות, וכ״פ אדה״ז תק, יח, במין אחד ומפריד איסור מהיתר ל״ש בורר. וגם למחמירים, נדו״ז שאינו אפי׳ בגדר איסור קיל טפי. וראה שו״ת מנח״י ז, טז, ב, שכתב להתיר מחמת שאין הפסולת ניכרת מצ״ע עד אחר הברירה [וי״ל דעדיפא מעירוי יין לכלי בתחילת הקילוח שאין הפסולת ניכר. ודמיא לקליפת אגוזים לדעת היש״ש ביצה א, מב, ועוד (וראה בארוכה אצלנו בקובץ הערות הת׳ ואנ״ש צמח צדק), שהם כגוף אחד בעודם בקליפתם, אף שאח״כ ניכרים בפ״ע. (ושקו״ט בפירות הנאכלים בקליפתם, להאוסרים לקלוף משום בורר, כיון שהקליפה אינה נאכלת בפ״ע). וכן לסינון יין מגתו שמותר מפני שהוא כגוף אחד (רמב״ם שבת ח, יד. אדה״ז שיט, יד), אף שאח״כ השמרים ניכרים בפ״ע כפסולת, ובפמ״ג שכ, בא״א ז, בההיתר לסחוט לתוך אוכל, שאף שהפסולת ניכרת אח״כ בפ״ע, בשעת הסחיטה ה״ז אוכל מאוכל]. וגם אחרי הברירה – ניכר רק מחמת השפיכה. (ודלא ככה״ח רכו, ד לאסור ברכת האילנות בשבת משום בורר). ועוד כתב להתיר מחמת דעת אדה״ז בסידורו בהלכתא רבתא לשבתא שבשפיכת פסולת אי״ז בגדר פמ״א. (ואכ״מ בהבנת פי׳ הדברים בסידור). וגם לדעת הט״ז שיט, ב, שאסור לברור אפי׳ במין אחד – הרי כתב להתיר כשלוקח מן הבא בידו. והה״נ בעניננו. וראה גם שו״ת נפש חי׳ לח ובצה״ח ו, צח לגבי איסור בהיתר יבש ביבש, כיון שכאו״א ראוי. ובדע״ת שיט, ג, מוכיח כן מהעלאת המדומע בשבת. וראה גם או״ש שבת כג, טז, שבקרא שם מע״ש מותר להפריש תרומה בשבת מה״ט. וראה שו״ת מהרש״ג א, מז, לענין מליחה בשבת משום בורר, כיון שבשעת המליחה אינו בגדר פסולת שדם שלא פירש מותר.

וצ״ל דמחבץ שאני, אף שלא ניכר כפסולת עד אח״כ, וכמו שנאסר אף שהוא מין אחד, הואיל והם דברים לחים ומתערבים יפה ומפרידן (ראה מ״מ שביתת עשור א, ג. מג״א (ואדה״ז) שיט, ה (כה). ונדו״ד ודאי אינו דומה כלל, שאין כאן גדר תערובת ולא הפרדה,  (וכבר הקשו מ״ש מחבץ מיין מגתו, ויין שי״ב קיסמין, שהותר. ויש שכתבו, שקיסמין ושמרים אין דינם כדברים לחים. ועוד כתבו, שהשמרים והקיסמין אינן ראויין בפ״ע, ולכן בטלים ליין, משא״כ במי חלב שראויים ע״י הדחק. ויש שכתבו שביין מגיתו לא נשתנה במהותו, דמעיקרא יין והשתא יין, אבל במחבץ יש כאן דבר חדש.  ויש להעמיס כן גם בדברי אדה״ז שכיון שמתערבים יפה ומפרידן נעשה מהות חדשה. ועוי״ל, שבמחבץ כיון שרצונו בגבינה, ואין הגבינה ראוי׳ עד שמפריש מי החלב לעשותו גבינה, אי״ז גוף אחד. אבל היין ראוי ללא הפרשת הקיסמין. והסברא שהם דברים לחים ומתערבים יפה – הוא לבאר מה שחייב מה״ת, אף שהגבינה ראוי׳ ע״י הדחק עם מי החלב, שכיון שמתערבים יפה ומפרידן חל ע״ז גדר פסולת גמורה. וראה בכ״ז בפרדס יצחק בירורי הפרדס עח).

 

 

#18661