האם לענות ג׳ קדישים בתפילין הוא גם אם אינו עם המנין במקום שאומרים הקדיש?

 

פשוט שכן הוא, כשאפשר.

 

מקורות:

כן מובן ממקור הדברים בס׳ המוסר ד בהגה ד״ה וסוד. וראה בד״מ כה, ג. לבוש שם יג.

 

 

#17975b