שאלה: מה הדין בחתן שמסופק אם גמר ביאתו, האם יש לחוש לדם בתולים?

 

ואבהיר שאלתי:

כידוע, הבית יוסף מביא דעת הראב״ד שהובא בהגהות מיימוניות, שבוגרת בתולה אחרי ביאה ראשונה טהורה אם לא נמצא דם, וכתב עליו שכולם חלקו עליו. אבל הרמ״א צירף דעתו אם לא היתה ביאה גמורה רק הערה. וכמה פוסקים מחשיבים אפילו הכנסת כל העטרה לביאה גמורה, או ישנם שמחשיבים חצי אבר כביאה גמורה. אבל שיטתנו היא שרק אם היתה ביאה גמורה כפשוטו (כל האבר או המקסימום, כי תלוי לפי האצבעות) רק אז מוגדר כביאה גמורה. ודעתנו מיוסד כידוע על הסדרי טהרה והצ״צ.

וישנה שאלה מצויה לכל מורה הוראה, והוא מה הדין עם אחרי הבירור עם החתן והכלה יש ספק אצלם אם היתה ביאה גמורה?

אישית אני מחמיר כי זה נחשב לחידוש לסמוך על דעת יחיד (הראב״ד) ובפרט לשיטתנו בהגדרת ביאה גמורה, שחלקו כמה פוסקים על שיטתנו.

אשמח לקבל את דעתו? ועוד האם שמעתם מקילים בפועל? ואם כן, האם יש לזה מקור מפורש באחד מהפוסקים? אבל חשוב שיהיה לשיטתנו, כי אני מצאתי מקור לספק הערה, דהיינו ספק אם הכניס העטרה או לא, אבל אני מחפש בפוסקים לאלו שהולכים עם הסדרי טהרה, כגון אם ודאי הכניס חצי אבר אבל מסופק אם גמר ביאתו. (יש שציטטו פוסקים בספק אבל אינם מגדירים גמר ביאה כשיטתנו).

 

מענה:

בספק אין להחמיר.

 

מקורות:

בהקדמה שלרוה״פ דם בתולים מדרבנן (וגם להשי׳ דחיישינן שתתחלחל ופירסמה נדה – ג״ז הוא חשש מדרבנן לחשוש לדאורייתא). וברא״ש שהחמירו חכמים חומרא יתירה.

ומה גם בזמנינו שכולם בוגרות ורבות בנות שכלו בתוליהן. ולדעת הצ״צ בשו״ת אה״ע סכ״א ה״ז מיעוט המצוי. [ולכמה דעות אין להן טענת דמים].

והנה אנן קייל״ן להקל בהעראה וכמ״ש הרמ״א שנהגו להקל, דבתר פס״ד להצ״צ גרירין (אף שלאו דוקא נכתבו על ידו). וכ״כ כו״כ אחרונים, חכמת אדם, אבנ״ז, מהרש״ם, ועוד. וגם מאחבנ״י הספרדים – בא״ח ועוד. (ועיקר הסיבה מחמת צירוף שי׳ הראב״ד בלא ראתה דם שהביא כ׳. ולהעיר שברוקח כ׳ שכ״ד ״רוב הרבנים״ – כ״כ לפרש בשו״ת אמרי אש. אבל בסד״ט ועוד, פי׳ שהוא מעיקר הדין, שבהעראה ל״ח שמשירה בתולי׳, שבהעראה שכיחא שבעל בהטי׳. וכ״כ בשו״ת חת״ס ועוד).

והנה י״א שא״א בקיאין להבחין [ויש שר״ל ולפרש כן בד׳ הרמ״א שבענ״פ יחוש לא לשחוק בתינוקות – לפרוש כשהערה בודאי מחמת ספק. וכ״ז רחוק מהפשט] – הגהות יד שאול, ועד״ז בשו״ת בית שלמה, ערוה״ש ועוד. ולפ״ז יש שכתבו במסופק אי גמר ביאתו יש להחמיר. וראה שערי טוהר רסי׳ יג שבוודאי הערה וספק אם גמר ביאתו יש להחמיר. אבל ה״ט לפי שפי׳ בדעת הרמ״א שכל שיצא מכלל העראה ה״ז בגדר גמר ביאה.

אבל אנן קייל״ן להקל כנ״ל, ול״ח לכך [ופשטות ד׳ הרמ״א שלא לעשות בכוונה תחילה רק העראה. וכ״ה בלחם ושמלה. וכן מוכח שפי׳ בפס״ד. וז״פ]. וכ״כ למעשה בשו״ת לבושי מרדכי יו״ד סקי״ט גם בודאי הערה. והעיקר בכ״ז, דסד״ר לקולא. ואי״ז ככל ספק מחסרון ידיעה, לפי שאא״פ לברורי. וגם לדבריהם בפי׳ ד׳ הרמ״א – ה״ז רק חומרא לבענ״פ. ובימינו אלה ה״ז כמ״פ חומרא דאתי לידי קולא בכמה ענינים. וד״ל.

#17554

שאלת המשך:

האם אין טעם להחמיר אף בדרבנן מצד שזה ספק ספיקא, ספק אם ההלכה כהמחמירים שטמאה אפילו בהכנסת העטרה בלבד (או חצי אבר), ואף את״ל שמקילין מצד ספיקא דרבנן, כאן יש עוד ספק, שמא הכניס כל האבר ממש?

 

מענה:

מכמה טעמים –

שבד״כ ועל הרוב אינו אלא העראה בבעילה ראשונה – שו״ת חת״ס אה״ע קמג ד״ה אך רש״י. מהרש״ם ג, קלח, והביא שם משו״ת הרי״מ שבסתם יש לתלות שלא היתה ביאה גמורה. ומש״כ בשו״ת בית שלמה יו״ד א, עו, שאין לתלות בהטי׳ – הרי לרמ״א תולים בהטי׳. ואם מסופק מזה גופא מוכח שלא גמר ביאתו.

והרי אם ס״ס משום רוב – שזהו הטעם להחמיר בס״ס בדרבנן – כאן הרוב להיפך. ועוד שכל דם בתולים גופא הוא משום ספק, ובצירוף עוד ספק הוי ס״ס – ראה תוה״ש קצג, א. וראה האשכול מז בגוף החומרא בלא ראתה דם משום ס״ס.

ויש גם ספק שגם בגמר ביאה אינו מטמא.

ובדם בתולים בבוגרת שהיא איסור קל יותר טעם להקל בס״ס, ע״ד הסברא לגבי שו״ת הרמב״ם (מהדו׳ פריימן סז – הובא במ״מ שבת כז, ג ובכס״מ שבת ל, יג, ובב״י או״ח רמח) בדיני תחומין, ראה ערך השולחן תד, ג.

ערוה״ש שם ד. ובכלל, להרבה דעות ל״א ס״ס להחמיר בדרבנן. (ולהעיר שבשו״ת צ״צ אה״ע ע, ב כתב שאפשר שיש להחמיר ובפרט בספק אשת איש דחמירא).ומה גם שהוא חומרת הגאונים.

ועוד, שגם אם אמרינן להחמיר, הרי מידי ספק לא יצא ומצטרף צד הספק לקולא לרוב להיתר.

ועוד שה״ז ס״ס קליש, שב׳ הספיקות קלושים ונוטים לצד ההיתר. ועוד זאת, שה״ז ס״ס משם אחד, דמה לי אם האיסור מחמת שגמר ביאתו, או שגם בהעראה מחמרינן (אף שספק א׳ בפלוגתא וספק א׳ במציאות),  אא״כ נאמר שכשספק א׳ אוסר יותר מחבירו לא מיקרי משם אחד גם לגבי ס״ס בדרבנן. אבל ראה חוקת הפסח תסז, ד. שם ח. ודחה דבריו בערך השולחן שם.

ובפרט כשלא נולדו הספיקות בב״א, ראה יוסף דעת יג, כ לגבי תחומין, וכן בספק במציאות ובדין – יד יהודה כללי ס״ס כא לענין תחומין.

וכאן יש גם חזקת טהרה.

 

 

#26101