באם הולכים לישון אחרי חצות, האם גם כך צריכים לישון על הצד השמאלי?

 

בפשטות לא משנה לפני חצות לאחרי, דטעם הדבר שייך לעיכול. וממילא תלוי בתחילת שינתו שצ״ל תמיד בשמאל.

אמנם, לפי הקבלה יש בזה חילוק בין חצות לאחרי׳. ונסתפקו בזה. ראה הערות הת׳ ואנ״ש צפת גל׳ ק. ובגל׳ בחצר הקודש סקווירא ויצא תשס״ח א בשם הר״ד מסקווירא, וכן בשו״ת חיי הלוי ב, ז, שבהולך לישון אחר חצות ע״פ קבלה יישן בצד ימין. אבל עיי״ש מעשה רב להיפך. וראה לב שמח חירארי או״ח יב שגם לפי הקבלה כשהתחיל לישון אחר חצות יישן על צד שמאל.

 

 

#1733