כפרות באשמורת הבוקר: הסיבוב או השחיטה?

 

שאלה:

ע”פ פשטות ההלכה נראה שההקפדה לערוך כפרות באשמורת הבוקר הוא דווקא בנוגע להשחיטה (שלכאורה זהו עיקר ענין של כפרות). האם יש ענין ע”פ הלכה גם לעשות את הסדר של כפרות גם אשמורת הבוקר? והאיך זה מתאים עם הנהגת הרבי בכפרות?

 

תשובה:

יש ב׳ ענינים בכפרות: הסיבוב והשחיטה. בפוסקים מובא גם בנוגע לסדר כפרות גופא שיהא באשמורת הבוקר.

ראה מט״א תרה, ג. ועוד. ועיי״ש שהובאו כב׳ ענינים נפרדים. ויתירה מזו, מפורש באג״ק (מי״ב אלול תש״ז נדפס בשלחן מנחם ג ע׳ קנב) לעשות באשמורת הבוקר גם כשהשחיטה לאחר זמן.

ובלא״ה, נכון להסמיך סדר כפרות לשחיטתן – ראה שו״ע אדה״ז תרה, א: ושוחטין אותו מיד. מט״א שם. ובשלחן מנחם שע״י המחשבה בענין אינו הפסק.

בנוגע למעשה רב –

איני יודע. אבל מעשה רב שהשחיטה בפועל כמ״פ אחרי הנץ. ואולי הסיבוב הרבה לפני זה. וכנ״ל משולחן מנחם. או שבנדו״ז גם אחרי הנץ סגי, ועד״ז מצינו שהמנהג בפועל שאומרים סליחות אז, ולא מקפידים שיהא באשמורת הבוקר ממש.

 

 

#16949