« go back

ביצים קלופים מערב שבת. האם יש רוח רעה בשבת?

 

שאלה:

הרב ברוין שיחי’

שלום וברכה.

מעשה היה בקהילתנו שקילפו ביצים עבור התוועדות ‘שבת מברכים’ מערב שבת. אמנם לא השאירו מעט מקליפתם או תיבלו במלח או תבלין. וכאשר אמרו המסובים ל’גבאי’ שידוע שביצים קלופים אסורים לאכילה מפני סכנה (‘רוח רעה’), טען הגבאי שבשבת אין חשש רוח רעה בשבת ‘והראי’ה’ שהוא אינו מכסה את המים ש’בנעגל וואסער’ בליל שבת מטעם הנ”ל. ורציתי לשמוע את חוות דעתו של הרב בזה.

בשו”ט.

תשובה:

איני יודע אם שואל על גוף הענין, שבודאי ישנם כו״כ סברות להתיר בדיעבד, ותלוי בכמה פרטים, ונדרשת ידיעה גופא דעובדא היכי הוה.

וראה גם בשו״ת ויען דוד להרחיד״ו שי׳ וייס שהתיר בנדון עד״ז.

אולם בנוגע להסברא שאין רו״ר בשב״ק – ואם כוונתו לשאול עד״ז –

הנה, אף שכ״כ כו״כ ונסמנו בס׳ שמירת הגוף והנפש במבוא רפי״ב, ובטח כבר העירו לו משם –

מ״מ מכ״מ מוכח הפכו, וכדלקמן.

וגם המתירים שהובאו שם, לא סמכו להקל בשופי על סברא הנ״ל, כפשוט, לולא עוד טעמים אחרים לקולא. (ראה בישועו״י יו״ד סוסי׳ קטז. ואף גם בשו״ת תפארת צבי בהערות ליו״ד סצ״א בסופו – כ׳ כן רק בדג ובשר, אלא שנראה עיקר שכן דעתו בכל עניני רו״ר). והרי כמה פרטים והגבלות בדין שומר מצוה לא ידע וגו׳. ולכמה דעות רק כשתתבטל המצוה לגמרי (עיי״ש במבוא הנ״ל. וראה בירורי הלכות פלאטקין סכ״ג. ועפ״ז מובן מש״כ אדה״ז בסי׳ רס בנוגע לתספורת בע״ש, אף שהוא לכבוד שבת, שביכולתו לעשות לפנ״ז). ופשוט שנפק״מ בדבר אם אין לו אוכל אחר או לא. (ראה בשו״ע אדה״ז סתנ״ה סט״ו-ז. ויש לחלק). וראה בשו״ת דברי מלכיאל ח״ב סנ״ג מש״כ בשלילת סברא הנ״ל ובתוקף.

והנה, ההוכחות שכ״ה בעניננו גם במאכלי שבת, כיון דמפורש כן בראשונים לענין שויו״ט:

בתוס׳ שבת קמא, א ד״ה הני – בסופו. ועד״ז ביצה יד, א ד״ה איכא. ועיי״ש ברא״ש עד״ז.

בסמ״ק סי׳ קעא: שומים קלופים בשבת שחרית.

ועד״ז בארחות חיים הל׳ מעקה. והובא במנורת המאור, בשבט מוסר, בשל״ה

בהגהות מרדכי שבת פרק המוציא: ביצה קלופה בשבועות.

וכן בשו״ת בית שלמה יו״ד סי׳ רפט שכתב להקל בביצים מבושלות שלדעתו עיקר הסכנה בביצים חיות (ובכ״מ הוכיחו שלא כדבריו) מיירי בשב״ק, ולא כתב סניף הנ״ל להתירא.

באג״ק מוהריי״צ נ״ע ח״א ע׳ רד לא העלה סברא כזו לענין מים שלנו בכלי מתכות. וראה גם שמועות וסיפורים ח״ב ע׳ 43.

ועוד ילה״ע שכמה זהירות כיו״ב מצינו לגבי ש״ק: קידוש בשעה השביעית; מים שנשאבו בין השמשות. ועוד. ולאידך לכמה דעות א״צ לשפוך המים שבשכונת המת בשב״ק, ראה קיצשו״ע סקצ״ד ס״ט, שלא הכריע בנדון.

 

 

#15254