Shabbos Lights: Candles or Olive Oil?

 

Q. I want to try lighting Shabbos lights with olive oil. Would I be able to go back to lighting candles?

A. You should verbalize that you don’t want to effect a Neder (promise) by using oil, and then you may switch back to candles.

 

P.S. In my opinion, you shouldn’t change to oil, as our minhag is to use candles. According to many opinions, candles are preferred over oil.

 

Sources:

ראה במשנ״ב רסד, כג דנר שלנו שקורין סטרין, היינו פאראפין, שצלול יותר בודאי מן השעוה עדיף משעוה ואולי מכל השמנים – ופשוט דהיינו גם משמן זית ודלא כמי שנסתפק בכוונתו – דל״ש החשש שמא יטה. ובאמת הדברים מפורשים בתוס׳ שבת כג, א ד״ה מריש שכל מעלת שמן זית לפי שנמשך אחר הפתילה טפי מכולהו. וכ״כ כל הפוסקים במעלת שמן זית, שהוא זך ונקי ונמשך כראוי אחר הפתילה ואינו נכבה ואורו צלול – ראה יוסף אומץ האן תקמד. סידור יעב״ץ ועוד. וראה דברות משה שבת פ״ב הע׳ כג – ע׳ תסג – דהכי נקטינן כמ״ש המשנ״ב, אף שכתבה המשנ״ב בדרך אפשר, ולשון ״ואולי״ לאו דוקא הוא. ויתירה מזו, שבמשנ״ב מיירי בנרות ששייך הטי׳ אלא שאינו רגיל להטות. ואילו נרות שלנו נוסף לזה דצליל טפי גם מנרות שבזמן המשנ״ב, וגם בימינו ל״ש חששא דהטי׳. ואולי מה״ט כתבה כמסתפק. ובקצוה״ש עד בבדהש ד, שכן נהגו בחו״ל. (ומש״כ שם שמהראוי להדליק בשמן זית  – לא נקטו כוותי׳). וכ״כ בבית ארזים רסד, ל שבזמננו לא ראינו מי שידקדק להדר בשמן זית שכל הטעמים שנאמרו לשבח ישנם עוד יותר בנרות שלנו. וכ״כ בשו״ת כוכבי יצחק א, ג שאין העולם נוהגים להדליק בשמן זית רק בנרות חלב. וכבר מצינו כן במנהגי החת״ס השלם תומר דבורה ד, ז. וראה גם שו״ת אז״נ ג, ד. מגדנות אליהו רובינשטיין א, צה. וכ״כ למעשה בלקו״ש כא ע׳ 382. וראה גם לקו״ש לה ע’ 320 הע׳ 21. כפ״ח 1026 ע׳ 71. וכן נהגו בכ״מ – ראה קיצור שו״ע עה, ג – אפי׳ בזמנו. וראה גם אדיר במקום מנהגי סקאליע אות תרמד. ארח״ר א עניני שבת לו – ע קח. ועוד.

ואדרבה, עדיף להקפיד שלא יהא של שמן שלא יכנס לחששא דהטי׳. ובמק״א כתבנו עוד בטעמא שנהגו שלא יהא של שמן ראה בין השיטין כאן:

Where is the preferred place to light Shabbos candles?

ויש שהנדזו בנרות שבימינו המכונים נרונים שאחרי ההדלקה נהפכים לנוזל, דליכא מעליותא שלא יבוא להטי׳, וגם יש חשש כיבוי. ועכ״ז הרי דולקים בטוב ויופי, ומקיים מצות ואנוהו. ועוד שגם חששא דהטי׳ ליתא שדולק בטוב בצורה אחידה, ואדרבה ההטי׳ גורם לקלקול – ראה קצוה״ש קו בבדה״ש א. וראה גם בירורי חיים סגל ו, כח בטעם שאין לחוש בהם. והרי גם בנרות חנוכה נהגו בכ״מ להדליק בנרות שעוה, כמ״ש ברמ״א או״ח תרעג, א.

[ויש שהוסיפו גם בטעם שנתפשט המנהג שלא להדליק בשמן מפני היוקר או שלא הי׳ בהישג יד (וראה מפי השמועה בכפ״ח שם), ומחמת הטירחא, ועוד שיש היתר ללמוד אצל נר הכרוך – אדה״ז רסג, יב].

והנה, בכ״מ כתבו להעדיף של שמן. אבל דיברו ביחס לשעוה שבימיהם. ובזה גופא – לאו דוקא בשעוה הכרוכה, ראה לבושי שרד רסד, י. פמ״ג בא״א יב, דנר הכרוך עדיף על שאר שמנים משום שמא יטה. (וברדב״ז ב בלשונות הרמב״ם רמז, שהאיסור נשאר בשעוה גם בימינו. וגם בזה פסק הב״ח והב״ד במג״א יב להתיר. וכ״כ מעשה רקח שבת ה, ח. וראה אדה״ז בקו״א רסד, ג). אבל מעולם לא דיברו בנרות שבימינו שדולקים בטוב וצלולים טובא, ועדיפי משמן. וברוח חיים פלאגי רנה, א להדר בשן של שמן גם בימינו – עיי״ש להדיא שכוונתו לשלול להדליק בשמן גאז שאורה רב, שהוא כמדורה. ולא דיבר בנרות סטרין שבימינו.  ואף מש״כ בשל״ה שבת נר מצוה כג, הובא במג״א רסד, יב, ע״ד הרמז להדליק בשמן (ולהעיר שלא הזכיר של זית דוקא) – היינו שלא להדליק בשעוה, וחשש לאיסור כהדעות שלא להדליק בהם, עיי״ש. ואנן קייל״ן שבנרות שעוה הכרוכים מותר, אלא שעדיף להחמיר. ואילו גם לדבריו בנרות סטרין ודאי לית לן בה.

וכן במטה משה תכ, הביאו במג״א שם, מפורש בעדיפות שמן זית שהוא מחמת צלילותו. וראה תורת חיים סופר שם יז.  וכן מה שהביאו מסידור האריז”ל (להר״ש מראשקוב, כוונת הכנת הנר) ע״ד הסוד, שטוב שיהיו ב’ נרות של שמן זית ולא של שעוה, וכן גם באור צדיקים כח, יז, ובאור הישר עמוד העבודה יז, יד – הרי כתב כן לשלול שעוה כמפורש שם, ואי״ז  בהכרח דמיירי כשיש נר יפה ודולק יותר טוב כנרות שבימינו. ואף גם במחזיק ברכה רסד, ב שהעדיף של זית שנמשל לתורה – אין ראי׳ במקום שסטרין עדיף. וראה בשולחן הטהור רסד, ב. ומש״כ לעיל רסג, ב להדליק שמן זית לא דיבר הכתוב ביחס לפרפין.

וכן גם בספר חסידים ערב, שלא מצאו שום זכות אלא שהדליק רק בשמן זית – היינו שלא להדליק בחלב כמפורש שם, והכל הולך אחר כוונה הנזכרת.

וראיתי בכמה ספרי דדרא בתראה שיצאו לישע עמנו להוכיח שיש להדליק ע״ד הסוד בשמן זית. אבל אנן קייל״ן שאין להוציא שום דין חדש ע״פ נסתרות שבתורה. וקושטא קאמרי רבנן, שבזמנם עדיף שמן זית. ונתנו בהם טעם וקשרו עטרה ע״פ סוד. ולא ששמן זית מצ״ע עדיף. ושו״מ כעין דברינו הנ״ל בשו״ת ברכת יהודה ו, כח, ובסגנון אחר, שאין שנים מתנבאים בסגנון אחד.

ונמצינו למדים שיש להדר להדליק דוקא בנרות שלנו ולא בשמן זית דצליל טפי ול״ש חשש שמא יטה, וכמ״ש בדברות משה שם. וראה בארוכה בדברי שלמה להר״ש הכהן מווילנא על מעשה רב אות קיב, שלא שמענו לשום פוסק דצריך להדר להדליק בשמן זית. ואדרבה, כת״ש שנראה כחושש לדברי היחיד לדעת ר״ט דאין מדליקין אלא בשמן זית לבד, וה״ז כעשה כדברי ב״ש שלא עשה ולא כלום.

(אבל בסו״ד כתב לבאר בהנהגת הגר״א שהדליק בשל זית, וה״ר מל׳ המשנה במה מדליקין וכו׳, שמצוה מן המובחר להדליק בשמן זית. אלא שגם לדבריו בסוף הענין, היינו ביחס לנרות שלהם ולא בנרות שלנו שטובים כשמן זית ממש, ועדיפי מינהו. וראה גם אז״נ שם בטעמו, שנרות חלב שלהם לא היו טובים כנרות שלנו שדולקות יפה משל זית.

וגם ר״ט דעתו להדליק בשל זית דוקא מה״ט – כ״מ בתוס׳ שבת כג, א ד״ה מריש. וכ״מ בב״י או״ח רסד דמה״ט ״כולהו מודו בי׳ דמדליקין״. אבל במד״ת בהעלותך א, בטעמו של ר״ט לפי שבמקדש מדליקין בשמן זית. וראה שפ״א שבת שם ד״ה אריב״ל. אבל גם לפ״ז, הרי אנן לא קייל״ן כר״ט, ואין מקום להחמיר כדבריו. וי״ל לאידך, שגם לטעם זה היינו שחיבב הקב״ה שמן זית מחמת צלילותו ושנמשך יפה. ושוב אין מקום להקפיד בשל זית דוקא. וראה שפ״א שם שה״ט דמריש מהדר ריב״ל אמשחא דשומשמי דלא לימרו הלכה כר״ט. וחידש רבה שגם אורו יפה וצלול, ולכן הידר ריב״ל אחריו, ולא מחמת דעת ר״ט.  ולהעיר גם ממח״ב רסד, ג שהקשה בדברי התניא יב, והוא משבה״ל ענין שבת סג שהוכיח מר״ט שבמקום ששמן זית מצוי אסור בשאר שמנים – דהא לא קייל״ן כוותי׳, ומשו״ה דחוי׳ קרי לה. אבל לכאו׳ כוונתם בפשיטות שיש  להוכיח מד׳ ר״י בן נורי שאמר לר״ט מה יעשו אנשי בבל שאין להם וכו׳. ומינה נקטו שגם לדידן כשמצוי שמן זית אסור בשאר שמנים. ועכ״פ אי״ז נוגע לנו שאין טעם להדר בשמן זית.

ודא״ג, לפלא אצלי מש״כ בדברי שלמה שם, שלא מצינו בפוסקים להדר בשמן זית, שהרי מפורש הוא בשו״ע על אתר – רסד, ו. ומקורו מד׳ התוס׳ הנ״ל. ואולי כוונתו כדברינו לעיל. ודוחק. ושו״מ שתפסו עליו בילקוט הגרשוני קא. שו״ת דברי ישראל ג, קמא).

ועוד יש לדון משום בל תשחית, שהרי אם יכול לאכול נהמא דשערי עובר ב״ת, ושמן זית מיועד למאכל, וגם אם הוא למאור הוא מעולה בדמים. אלא שבימינו כמ״פ גם שמן זית זול כמחיר נרות סטרין. ויש לצדד בזה.

ובהתחילה כבר בשמן זית – ראה כפ״ח שם.

 

 

#14673