האם צריך למחות במי שלומד בליל הניטל? ומה אם זה ילד?

 

אף שמנהג זה יסודתו בהררי קודש ונתפשט בתפוצות ישראל, ולא רק אצל חסידים, ונהגו בו מדורי דורות, כידוע ומפורסם, ומילא מובן גם שיש לחנך הילדים לקיים המנהג – מעולם לא שמענו שצריך למחות בכגון דא. וישתמש בכח וכושר המחאה לדברים אחרים. ובפרט במי שאצלו לא נהגו במנהג זה (שהרי ידוע שבכמה קהילות לא נתפשט המנהג. וראה אג״ק חי״ג ע׳ קיט).

ולהעיר מהסיפור באג״ק ח”ז ע׳ קסא, וכ״ה בתורת מנחם רשימת היומן ע׳ שסה: ידוע הסיפור מה ששמענו מכ”ק מו”ח אדמו”ר, שפעם בליל ניטל, נכנס אחד לכ”ק הצמח צדק ומצאו לומד, ושאלו: רבינו, הלוא ניטל היום, וענהו הצ״צ: פתח [פעטאח]! ווער האט דיר געהייסען זאגען, אבל בכ״ז הנה סגר הצ״צ את הספר ופסק מלימודו.

ואף שכמובן אין ראי׳ לדבר, זכר לדבר.

והעיקר, שאין עניננו לצאת באיסור חמור נגד מי שאינו יודע או אינו מקיים המנהג, למרות הידוע (היום יום י״ז טבת) שאמר אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, האב איך ניט האלט.

ולהעיר מהסיפור שסיפר הרבי (בעת ביקורו של האדמו״ר מבעלזא שליט״א ט׳ אד״ר תשל״ג. וכן עוד כמ״פ): כשהייתי ילד קטן היה לנו מלמד שהיה אצלנו יומם ולילה. פעם בתשעה באב נכנסתי לחדרו של המלמד, וראיתי שהוא יושב ולומד. שאלתיו בדרך ארץ: ״היתכן״?! ענה לי המלמד: ״כשאבוא לעולם האמת בין כה וכה ילקו אותי. אשמח כשאדע שמלקים אותי בגלל שלמדתי בתשעה באב״… ואולי הוא בבחינת (זבחים קב, סע”ב. וראה גם קידושין לג, א) ״לאונסו שאני״.

וכדאיתא בירושלמי (מו”ק פ”ג ה”ה ובפני משה שם), ש”אם הי’ להוט אחר התורה (נפשו חשקה ודביקה בתורה לשנות תמיד) מותר״. (אבל בב”י לטויו”ד סשפ”ד, ש”לא כתבוהו הפוסקים”, ולא הובא בשו”ע). וידוע מה שאמר הגאון הרגצובי במענה להשאלה במה שעוסק בתורה בימי אבלו, שאף שאסרו לעסוק בתורה לא אמרו שיש למסור חייו עבור זה.

ובכללות הענין, ובדומה לדומה ילה״ע שמצינו סיפור בכיו״ב בתורת מנחם חט״ו ע׳ 48: “פעם בהיותי בבית הכנסת בלילה, ושלשלתי דבר מה בקופת צדקה, ניגש אלי מישהו וטען: היתכן שאתם נוהגים כך – והרי איתא להדיא בכתבי האריז”ל שאין ליתן צדקה בלילה? לאחרי זה, כשהייתי אצל כ”ק מו”ח אדמו”ר, אמרתי לו שקיבלתי היום “פסק”, וסיפרתי לו המעשה אודות ה”פסק” שקיבלתי מאחד בענין נתינת צדקה בלילה – נענה כ”ק מו”ח אדמו”ר ואמר לי: הלה – מסתמא אינו נותן צדקה גם ביום, ולכן מצער אותו כשזולתו נותן צדקה בלילה”…

 

 

#12407