האם מותר לשחק עם גולות בשבת בקרקע מרוצפת בקומה שניה?

 

אין לשחק בשום רצפה. ויש להתיר אם פורס שטיח או מחצלת. אבל אין למחות לנשים וקטנים אם לא ישמעו לנו.

 

מקורות:

ראה שו”ע או”ח שלח ה, ובאדה”ז ו. ואף בימינו שרוב הבתים מרוצפים, ומתירים כיבוד מטעם זה – ראה המצוין בשאלה 936 ו11834, לפי שמשחק דומיא להדחה (שלח ד ואדה”ז שם. קצה”ש קמו, כז סקנ”ט) שאין לו היתר זה כיון שאין בו צורך כ”כ, ועוד שדרך לשחק גם בחצר – עיין קצה”ש שם סעיף כח סק”ס ע׳ קלא, שביתת השבת חורש כח. וראה שו״ת שבה״ל ט, עח ד״ה בענין. ולא התירו גם ברוב בתי העיר מרוצפים רק במקום שיש מקילים בלא״ה. אבל מחצלת דומיא לשלחן, ועיין מג”א סק”ז וקצה”ש שם.

(אמנם, ראיתי למי שכתבו דגולות עדיף משאר משחקים שדרך לשחק רק במרוצף).

 

 

#12037