קידש על מים במקום יין

 

שאלה:

שלום הרב. אם קידש על כוס מלא מים, וחשב שהוא יין והיה לפניו בקבוק יין סגור (לגמרי, וצריך לפתוח אותו עם פותחן). האם צריך לברך עליו בורא פרי הגפן עוד פעם או מספיק לפתוח ולשים בכוס ולשתות בלי ברכה?

 

תשובה:

אם היה בדעתו לשתות מיין זה בהמשך הסעודה – אינו צריך לחזור ולברך.

 

מקורות:

בשו״ע אדה״ז סי׳ רע״א סעי׳ כ״ח: ״אם בשעה שקידש על המים היה לפניו רביעית יין בכלי אחד על השלחן או על הספסל אצלו מוכן לשתות, אזי אינו צריך לא לברכת בורא פרי הגפן ולא לחזור ולקדש, אלא ישתה מיד מן המוכן שלפניו״. ובמשנ״ב שם ס״ק ע״ח: ״והא דצריך לקדש שנית דוקא שלא היה יין מוכן לפניו, אבל אם היה יין מוכן לפניו בכלי על השלחן או על הספסל בעת הקדוש ודעתו היה לשתות ממנו אחר כך, אין צריך גם לקדש שנית״. ועי׳ גם בשו״ע אדה״ז סי׳ ר״ו סעי׳ י״א ובסדר ברה״נ פ״ט הלכה ח׳.

ובנוגע בקבוק סגור – עי׳ בבדה״ש סי׳ ע״ט ס״ק כ״ד מה שהביא מהא״ר דאפי׳ יין המונח בארגז באותו בית הוי כלפניו על השלחן. ולגבי קידוש – במונח בארגז צריך לקדש, אבל הטעם ״כיון שלא עמד היין על השלחן״, הרי דארגז גרע טפי כיון שאינו מונח על השלחן, ובנדו״ד היה הבקבוק מונח על השלחן. ובכל אופן, כתבנו להדיא רק באופן שמוכן עבורו ודעתו בבירור לשתות הימנו (ולא בסתמא – ראה חי׳ צ״צ קצח, ב אות כ).

 

 

#12019