Are we allowed to use an outdoor sink next to the Sukkah on Shabbos where the water is directed towards the back alley?

 

Allowed.

 

Sources:

הנה בשו״ע או״ח סימן שנ”ז שגזרו שלא לשפוך ברשותו אף כשאינו סמוך מיד לרה”ר (ומה”ת מותר כיון שהוא רק כחו), שמא ידמו שמותר לשפוך מרה”י לרה”ר (משנ”ב שם ועוד). והגזירה אינה שייכת כשיש ד’ אמות או בימות הגשמים כמפורש שם. וה״ט (ראה במג”א, באדה”ז, ועוד) שהרי אין אדם מקפיד אם ישארו בחצירו שהכל כבר מטונף, וגם ליכא מראית עין כיון שיסברו שזה מי גשמים, ואף אם אין גשמים עכשיו, עדיין הם מתמצים והולכים. ופשיטא שטעמים אלו שייכים גם בביב שם (אף במקרה שאינו סופג מים). וזהו ממש נדו”ד. וכן מפורש בלשון אדה”ז שם סעיף ח לענין ביב “דינם כחצר שיש בה ד’ על ד’ שמותר לשפוך בה אפילו בימות החמה”, שבימות הגשמים פשיטא שמותר. ועוד והוא העיקר שבנדו”ד ששופך המים להקערה  של הכיור ומשם יורד ממילא דרך הצינור ה”ז כח כחו – ראה בספר תשובה שלמה (כת”י) נדפס בקובץ בית אהרן וישראל רי”ט – שבט אדר תשפ”ב ע’ נ ואילך.

[ובלאו הכי נדון זה היא “אליוויי”, ולדעת המחבר מותר לכרמלית (כל שאינו שופך סמוך ממש) גם בלי התנאים דלעיל. וגם לרמ”א מותר לחצר שאינה מעורבת עכ״פ. ואינו דומה לסימן שנ, דהתם מיירי שמשתין סמוך לרה”ר מיד].

עוד יש לדון כאן משום משקה זרעים (סימן שלו סעיף ג ואדה”ז שם). ונ”ל שמאותו טעם שהוצאה הותרה (כחו, כשאינו סמוך ממש) הותר גם איסור השקיה. ועיין גם בשו”ת הר צבי קונטרס טל הרים זורע סי’ ד’ ובאו”ח ח”א סי’ ר”ז, וכן שש”כ פרק יב סעיף ט ופרק כו סעיף ז (ובהערות שם) שמתירים כנ”ל.

וראה כאן:

In this case, is it permissible to to use such an outside sink on Shabbos?

Can I remove the tarp covering from my Sukkah if water will spill out onto grass on Yom Tov?

וראה בשו”ת באר משה ח”א, סימן מ – לענין השתנה. והביא הך דסימן שנ”ז, ומשו״ה מתיר (בנידון דידי’) כשיש בחצר ד’ אמות (ואפשר גם לכרמלית). ואף שלא הזכיר שם היתר בימי גשמים – חדא מגו תרי נקט. או״י, שמשתין אינו דומה לכאן, כיון שההיתר של ימי גשמים “שלא איכפת לי’ שישאר בחצירו, או גם שלא שייך מראית עין שיסברו שזה מי גשמים” אינם שייכים כ”כ שם. אבל בנדו”ד שייכים הטעמים היטב. ועיין כף החיים שם סימן שנ סקי”ג.

 

 

#11574