ראיתי מובא שמותר לבקש מגוי להדליק את המזגן ע”י שינוי – בכך שידליק ע”י כפית. האם זה נכון גם לפי דעת רבינו הזקן?

 

שאלה:

כתוב בספר פניני הלכה: “לצורך מצוות עונג שבת וכדי להסיר צער גדול, מותר לבקש מהגוי להדליק את המזגן. אלא שהואיל ויש סוברים שהדלקת מזגן אסורה מהתורה (לעיל יז, ב), נכון לבקש מהגוי שידליק את המזגן בשינוי, כגון שילחץ על השלט על ידי כפית (ואז הוא ‘שבות דשבות’). האם זה נכון גם לפי דעת אדמו”ר הזקן?

 

תשובה:

בפשטות, לדעת אדה”ז זה לא נקרא שינוי (מבלי להיכנס לסוגיא אם במקרה זה צריך שינוי).

 

מקורות:

שו”ע אדה”ז סימן שח, ס, וסימן רנט קו”א ג, לגבי טלטול ע”י דבר אחר, שסובר שלא כט”ז סקי”ח (ומשנ”ב), ונראה שאף הט”ז חזר בו כמ”ש בבה״ל. ובפשטות, סברא הנ״ל שייכת גם בנוגע שינוי במלאכות. וכבר הקשו מאדה״ז סתמ״ד סי״ג.

במקרה זה – עיין שו”ע אדה”ז סי’ רעו סעיף טו, וכבר האריכו שעד״ז בחום גדול ביותר. ובסשי״ג סי״ז מיירי כשאינו חם כ״כ. וכ”ש בנוגע שבות כחשמל (ועכ״פ באמירה לנכרי מקום לסמוך על המקילים), ראה סימן שז סעיף יב וסימן שכח סעיף כ, שמותר במקצת חולי.

 

 

#11473