Am I allowed to learn subjects that one may learn on Tisha b’av with a chavrusah?

 

Yes.

 

Sources:

ביו”ד שפד, ד: ״אבל מותר לקרות באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיה ובהל’ אבילות, וה”מ בינו לבין עצמו אבל אינו לומד עם אחרים, אלא הם יושבים ונושאים ונותנים בהל’ אבילות ואם טעו משיבן בשפה רפה והוא אינו שואל״. וכ״ה להדיא לענין ת״ב – במג״א תקנד, ב. וראה בדי השלחן אבילות יו”ד שם לט ובביאורים שם. ומ״מ המנהג להקל. ואולי חילקו בין לימוד ברבים ללימוד בחברותא. וכ״כ להקל בקרא עלי מועד ח, הגה ד ע׳ עא. ושם הע׳ לב. אלא שמשמעות המג״א גם בלומד עם עוד אחד, ממש״כ בלומד עם תינוק. (ושם להתיר בדברים הרעים עם תינוק). וראה דברי סופרים שפד, לח. וי״ל דלאו דוקא הוא. וי״ל גם שבלימוד פשוט לית לן בה, ועיקר האיסור עם אחרים במשא ומתן דמיפרסמא מילתא. וכ״מ במקורו בב״י שפד. וכ״מ גם בשו״ת דבר שמואל אבוהב ט. ולהעיר גם מל׳ הלבוש תקנד, ב. וראה שו״ת כת״ס קא.

 

 

#10409