האם מותר להזמין בתשעת הימים בגד באינטרנט כאשר הבגד יגיע רק לאחר תשעת הימים?

 

שאלה:

האם מותר להזמין בתשעת הימים בגד באתר אינטרנט, כאשר הבגד יגיע רק לאחר תשעת הימים?

מדובר בבגד לחתונה בט”ו מנ”א ואם יוזמן לאחר תשעת הימים, לא בטוח שיגיע לחתונה…

 

מענה:

מעיקר הדין צריך לקנותן רק לאחר תשעה באב. אבל כשאי אפשר ויש חשש שלא יגיע בזמן מותר.

וראה מ”ש באנגלית בלינק המצורף:

Can one go shopping during the nine days to outlets with big sales?

 

מקורות:

משנה ברורה תקנא, מט: אסור לקנותן – אפילו דעתו שלא ללובשן עד אחר ט״ב ודומיא דאסרינן לעיל לענין כיבוס אפילו במכבסן להניח: ושם בסקי”ד: רק לאלו שלא קיימו מצוות פרי’ ורבי׳.

כשאי אפשר – מצד דבר האבד, ולא גרע ממי שמוצא בזול מאד, ראה בא״ח דברים ש״א ג. וראה קנין תורה א, קט. בצה״ח ד, קנב. אול״צ, ג, כו הערה ב. או שאר צורך כה״ג שמתירים. [וי״ל ובדוחק שג״ז בכלל צורך נישואין, וכמו שמותר להשתתף בסעודת ברית כל קרוביו, וכ״כ בס׳ בית ההוראה א או״ח שלז, אף שטובא יש לחלק. ובפרט שעיקר ההיתר כיון שמותר לו אפי׳ לישא אשה וכש״כ שמותר לתפור בגדים חדשים שמעכב בפו״ר, משא״כ בנוגע לקרוביו. ובלא״ה כמה חולקים על גוף ההיתר גם בחתן – ראה כה״ח תקנא, ל. שם לג. שם קא. וסמך להיתר ממה שמצינו שמהרי״ל לבש בגדי שבת בשבת חזון לשפינהאל״ץ של בנו. וכ״כ במשנ״ב תקנא, ח, גם לאם החתן. ולא מסתבר לחלק בענין זה בין הקרובים הפסולים לעדות]. ושו״מ מד״ע בשו״ת חיי הלוי י. עו, יג להתיר באופן שמחמת זה יחסר משמחת חו״כ. וכש״כ שיש להתיר לפני שבוע שחל בו כיון שאז האיסור רק ממנהגא.

 

 

#10147