אם מישהו עדיין לא עשה התרת נדרים, האם יש ענין לעשות את זה עכשיו

.כדאי

Sources:

אף שנהגו בער״ה – ובמט״א תקפא סמ״ט מהשל״ה מס׳ יומא לעשות בכל עשי״ת – מ״מ פשוט שנכון תמיד. ובפרט בחודש התשובה. והרי יש שנהגו ארבעים יום קודם ר״ה. ובגמ׳ נדרים כג, ב לגבי מסירת מודעה יעמוד מראש השנה. ונהגו ביו״כ – ראה ראשונים שם. ובפי׳ הרא״ש משמע שאצ״ל דוקא בר״ה