טבילת כלים בקוביות שיניים

 

שאלה:

שמעתי שאלה למה קוביות שעושים לשיניים אינם טעונים טבילה, הרי הם עשויים ממתכת, ונוגעים באוכל, ומשמשים בעת האכילה. אשמח לשמוע חוו”ד.

 

מענה:  אין צריך טבילה.

 

מקורות:

ובפשטות, שקוביות בשיניים אינן משמשות לאכילה, ותפקידן לישר את השינים ולא לעזור לאכול. והנה, בנוגע לשיניים תותבות – ראה שו״ת מנחת שלמה ב, סו, א, שמחדש שאינו בגדר כלי סעודה שמיוחד רק לבעליו. והב״ד בכ״מ, כולל שו״ת רבבות אפרים ב, קעב, ה. ובהליכות עולם ז ע׳ רסז, כתב עלה שא״צ לזה, ושדינם ככלי עצם שאצ״ט. (ובאמת, דין כלי עצם בפלוגתא תליא. וראה שו״ת יבי״א ד יו״ד ח, יב. וש״נ). ובשו״ת שבט הקהתי ז, רצא, נמי כתב שא״צ לזה, ומטעם אחר דלאו שמי׳ כלי כשהוא בתוך הפה. וראה עד״ז בשם בעל יבי״א במעין אומר יד ע שכד. וכ״כ בחוט שני טבילת כלים ע׳ כג. והקדימם כבר בשו״ת בית ישראל לנדא ב, יט. ונראה שרמז לזה קצת במנח״ש שם במש״כ שלענין שבת לא נק׳ טוחן. וגם הסברא הנ״ל מחמת שנעשו שלא לצורך אכילה אלא לנוי האדם  מצינו בשיעורי שלמי תודה תפלה ע׳ קמד בשם הגרנ״ק. וגם סברא זו כבר כתב בשו״ת בית ישראל שם. וכבר עמדו בזה בקובץ שערי תורה וורשא ח קונט׳ יא, סי׳ פח, ה. ושם כתב  לפרסם שצריך טבילה. וכ״פ לחייב טבילה בשו״ת ר׳ עקיבא יוסף יו״ד לב. אבל כנ״ל רוה״פ לא הסכימו לזה.

ועכ״פ, כמה מהטעמים יתכנו גם בקוביות שיניים.

 

 

#33463