Does one Daven Hallel at the Amud on Chanukah if he has Yahrtzeit for a parent?

 

Yes.

 

Sources:

פשוט, שעיקר השקו״ט הוא בנוגע לאבל באמירת הלל, כיון שאינו שרוי בשמחה ושאין לו לעורר שמחה.

ולהעיר מאג״ק יד ע׳ תל – ביארצייט, גם בתוך ימי האבלות. ובהערות המו״ל שם, שהמדובר בר״ח, וכן מוכרח מהמ״מ המצויינים שם בשוה״ג, דמיירי בשויו״ט וכדומה.

אבל להעיר משו״ת מהר״ם בריסק ב, נב שאף שכתב שרשאי בעל יאצ״ט לומר הלל גם בימי אבלו, הסתפק אם יש מעלה באמירת הלל לפני התיבה בימינו שכל הקהל אומרים כל ההלל .

ולמעשה נוהגים שיורד לפני התיבה גם להלל.