מיחם חשמלי הנעשה רובו מפלסטיק גם מבפנים, ויש רק חתיכה קטנה של ברזל לחמם המים, האם צריך טבילה?

 

מענה:

יש להטבילו בלא ברכה.

 

טעמים ומקורות:

שו”ע יו”ד ק”כ ס”א ובנו”כ שם, שאם חלק מהכלי עשוי מחומר החייב טבילה וחלק מחומר שפטור מטבילה, ואין אחד מהם עיקרי לגבי השני – יש להטביל בלא ברכה. גם לדעת רוב האחרונים שחומר הפלסטיק פטור מטבילה מעיקר הדין, הרי החלק העשוי מברזל חייב טבילה. וקשה לומר שהוא טפל לפלסטיק כי הרי הוא מחמם את המים. ובפרט שגם לדעתם המחמיר להטביל כלי פלסטיק תע”ב. ולכן יש להטבילו בלא ברכה.

וראה שו״ת בצה״ח ה, ה. מבית לוי יו״ד ע׳ קמו. חוט שני טבילת כלים ע׳ מד. קובץ מנשים באהל ע׳ רכ.

 

 

#6692