« go back

האם מותר להשתתף בשנת האבילות בחתונה של קרוב משפחה (בן דוד)? 

 

לקבלת פנים מותר ללכת, ולהגיש מאכלים על השולחן כמלצר.

מותר גם להשתתף בחופה ולצאת לפני שהמוזיקה מתחילה.

קשה להקל להתיר לבני דודים להיות נוכחים בסעודת החתונה. אמנם, במצב מיוחד, שלב החתן וכלה יצטערו מהעדר השתתפותו, מקום להקל בהתאם לנסיבות. לכתחילה כדאי להיכנס רק לאחל מזל טוב. אם זה לא מספיק להפיג צער החתן וכלה, אפשר להקל להיות בחתונה ולהיות מלצר לכו”כ אנשים, אבל אין לאכול שם כלל. וכן יש לצאת בשעת המוזיקה.

 

טעמים ומקורות:

עיין שו”ע יו”ד סימן שצ”א ס”ג שאין ליכנס לבית המשתה של נישואין (יש ויש הלכה כיש בתרא). ועיין שם ברמ”א שיש מתירים לאכול עם המשמשים אם הוא מהמשמשים (מלצר) ויש אוסרים, והרמ”א סיים שכן המנהג לאסור שאין לו לאכול שם. וכן מורים למעשה, להתיר אם הוא מלצר, אבל לא לאכול שם ולא להיות שם בשעת השמחה – עיין תורת מנחם ח”ט ע’ 154 שיש להתיר ע”י שיעשה איזה דבר לשמש. [ולהעיר ששם מיירי רק להשתתף בקבלת פנים ולא בנשואין שהוא מקום השמחה]. ועיין בערה”ש שם סי”ג שהתיר לשמש רק בבית הבמשלות (במטבח) ולא להגיש לאורחים. ועיין עוד בגשר החיים פכ”א סימן ה סי”א שמתירים בזה רק שיאכל ביחידות (דהיינו כדיעה הא’ המובא ברמ”א הנ”ל). ומדבריו מוכח שהתיר לכל קרובי החתן והכלה ולא רק לאחים ואחיות. אבל צ”ע להקל כ”כ נגד הרמ”א. ועיין עוד בזה בספר פני ברוך פ”כ הערה ל”ה ול”ו. ועכ”פ לענ”ד אין להתיר בזה רק בשעת קבל”פ ע”י שישמש כמלצר, וגם זה לא במזיגת משקה ושירות חשוב רק בהגשת מאכלים וכד’, ואין להתיר יותר.

ובשעת הצורך יש להתיר גם ליכנס לשמחת הנישואין ולשמש אבל אין לאכול שם כפסק הרמ”א וכן לצאת בשעת הריקודים.

ראה פירוט כאן, בסגנון אחר קצת:

What parts of a wedding am I allowed to go to during the year of Aveilus? I have a first cousins wedding who I am very close with, and would like to go even for short while.

 

 

#6596


Add Comment

Your Email address will not be published