« go back

I’m a psychotherapist. Can I meet and conduct sessions with (non- Jewish) clients in a non-kosher restaurant, like a local McDonald’s.

 

You should not meet at a non kosher restaurant.

 

בשו״ת אג״מ או״ח ב, מ כתב לאיסורא משום מראית עין וחשדא. וראה שם או״ח ד, פב. (ולהעיר שמה שהתיר במקום צער כגון צמאון, ומדמה לה לכתובות ס, א – כבר נתקשו, דאדרבה לתוס׳ שם רק במראית עין בדרבנן הקלו, וג״ז אין הכרח שהוא משום צערא (ורק גוף ההיתר דמלאכה כלאח״י הוא משום צער או פסידא). כן להעיר שהתיר רק במצטער טובא ובאופן שאין מכיריו מבחוץ, עיי״ש). וצ״ל דשאני פונדק של גוים – ראה ט״ז יו”ד צא, ב – שעיקרו לשינה או לשתיית יי״ש משא״כ במסעדה. וראה משנ״ה ו, ריט. מציון תצא תורה יו״ד תסח.

אלא, שבמקום צורך וצער גדול אולי י״ל שבזמננו שכיח שנכנסים שלא ע״מ לאכול, וה״ז כמקום דשכיח קנבוס ומשי –  שו״ע ורמ״א יו״ד רחצ א-ב. ש״ך שם ב. וראה חשב האפוד א, כ. ועד״ז בכ״מ. אבל להעיר מאג״מ ד, צו שהגדר לאיסור מראית עין הוא ״דבר שנעשה ברוב הפעמים באופן האסור״ משא״כ בספק השקול. ובשו״ע או״ח רמג, ב מפורש דתלוי במנהג רוב אנשי המקום. וראה גם בפלתי פז, ח דתלוי עד כמה שכיח. ויל״ע היטב אם צריך שיהיי׳ אפשר להבחין או דסגי בידיעה שהדבר שכיח טובא – שבב״ח, שם רחצ, מפורש שצריך שיוכל להבחין. אבל בש״ך שם העתיק באו״א. וראה ערוה״ש שם. כן להעיר מתי׳ בתרא דהש״ך פז, ז דתלוי אם מינכר או לא.

גם יש לצרף בדוחק הדעות שבמראית עין אין לנו אלא מה שגזרו, אף ששורת הדין דלא כוותייהו – ראה רמ״א יו״ד פז, ג. ודלא כפר״ח שם ז. אבל ראה פר״ת שם ט. ועד״ז במג״א תסג, ה. ברכ״י שם ב. ובפר״ח תסא, ב. וכ״כ כתב בעניננו בשו״ת מנחת אשר א, סז. וראה אבני ישפה ו, קמג. ח, סח. ארחותיך למדני א, קכח. אמת ליעקב חו״מ תכה הע׳ 27.

קובץ בית יצחק יח. ועוי״ל בפשיטות, שבמקום הפסד ל״ג על מרא״ע – ראה אדה״ז רמד, יד וקו״א שם ז. וצ״ל שמ״מ אם אפשר צריך לעשות בצינעא, וכבצינור שעלו בו קשקשים בכתובות שם. וכ״ה להדיא בר״ן שבת סא, א, שכל היכא דמצי למעבד בצינעא טפי מעלי. ועצ״ע – ראה משנ״ב שלט בבה״ל. וראה בארוכה קובץ העו״ב תתרלט.

 

 

#6540


Add Comment

Your Email address will not be published