May one do Hataras Nedorim through an app, email or phone?

 

Phone – See here:

Halacha2go.com article #317

 

App or Email – 

No.

 

Sources:

כתב הרשב״א (נדרים ח, א ד״ה מהו. וכ״ה בר״ן שם) שגם את״ל שאין להתיר ע״י שליח, מהני בכתב, דעדיפא משליח. (וכ״מ בל׳ הריטב״א נדרים הנ״ל). והובאה דעתו ביתה יוסף. ובשולחנו הזהב לא נחית לד״ז. ולכאו׳ יתכן דס״ל להמחבר להקל כדעת הרשב״א שהביא בב״י. וגם הריב״ש בשו״ת סש״ע כתב שבכתב עדיפא טפי משליח. (אלא שבד״מ הביא שבר״ן משמע שבכתב גרע טפי. ובד״מ הארוך הביא ב׳ הסברות). אלא שבט״ז סק״כ כ׳ לחוש דל״מ בכתב. אולם, גם לדעתו ה״ז מחמת ד׳ הריב״ש הנ״ל שכ׳ בדעת הרמב״ם שגם בכתב ל״מ. והרי גם הריב״ש כתב רק ״שראוי לחוש לדבריו (דהרמב״ם)״. משא״כ בשעה״ד. [וראה גם בשו״ת חת״ס יו״ד סר״ב, הובא בפת״ש שם, שאם כי מדבריו נ׳ שלא סמך להתיר בכתב, מ״מ בנדון דידי׳ כ׳ שמהיות טוב יצרפו כתב של כל בני הקהילה].

ולמעשה, אף שכתבנו במק״א – בלינק דלעיל – להתיר בשעת הדחק מחמת כמה צירופים בטלפון, אין לנו לסור, מסתימת פס״ד הט״ז. ובטלפון עדיף טפי, מכמה טעמים, עיי״ש.

ועוד איכא בגווה, שנוסף לזה שצריך המתיר בעצמו לבוא בפני בי״ד, ולא ע״י שלוחו, וכן לכמה דעות לא ע״י כתב, עדיין יל״ע אם מותר להתיר בכתב. ומחד גיסא מקום לומר שגם להאוסרים כשאין המתיר בא בפני בי״ד, ההתרה גופא אפ״ל בכתב, שאין חיוב דיבור בהתרה – ראה שו״ת יהודה יעלה יו״ד סוסי׳ שכא. וכ״ה בהערת הכת״ס בשו״ת חת״ס יו״ד סרכ״ז ד״ה ותלמיד ובחידושיו לגיטין לה, ב ד״ה עוד הקשה (הב׳). אבל ראה בנדרי זריזין ח״ג סרכ״ח סקמ״א, והובא גם אצלו בסוף שו״ת שנות חיים קונטרס פרט ועוללות סי״א, שכתב דל״מ, מכמה טעמים. והיינו גם אם נאמר שההנודר א״צ לבוא בפני בי״ד, או באופן שכבר בא. ונתקשה בדבריו בשו״ת צור יעקב ח״א סוסי׳ קנג. ובאמת פשטות וסתימת דברי הראשונים שהתירו לשלוח לבי״ד בכתב, משמע שלדעתם גם הההתרה היא בכתב.

ואיך שיהי׳, למעשה אין להתיר לעשות כן.

 

 

#6447