« go back

אנו נוהגים לשלוח לאנשי הקהילה מכתב לרגל היארצייט של בני משפחתם, עם תזכורת לבוא לבית חב”ד ולומר קדיש וכו’. במקרה שבני משפחת הנפטר – אינם יהודיים, האם מותר או אפשרי, בנוסף לכך שדואגים שמישהו יגיד קדיש, לשלוח כרטיס ל’בני משפחתם’? האם יש משמעות כלשהיא של היארצייט לגביהם?

אפשר לשלוח להם המידע שהיום היארצייט היהודי של מר פלוני – ללא לכתוב בעלך וכיו״ב – ושבבית חב״ד כאן יעשו כך וכך לעילוי נשמתו. וחשוב לציין את היום הזה ע״י עשיית חסד וכולי.

 

 

#5562 (2)


Add Comment

Your Email address will not be published