שאלה: האם יש התייחסות מהרבי להשקלא וטריא אם ללדת בבית או בבית הרפואה?

 

תשובה

בשיחת י״ט כסלו תשמ״ז (סה״ש תשמ״ז א ע׳ 146 ובהערה 10) בקשר עם תליית שיר המעלות בבית הרפואה, נזכר בדרך אגב, ש״בימינו אלה מסיבות רפואיות יולדות הנשים בבית הרפואה דוקא״. ״ובמילא הרי זה (ע״פ) הוראת התורה״.

לאידך, במענה בגוכתי״ק לא׳ הרבנים [ומפי השמועה – המענה דן בנושא זה] (נדפס בבית משיח גל׳ 378 – כ״ד מנ״א תשס״ב. ולא בנוסח שהושמט בתפארת יהודה קלמן ע׳ 63. וכדי בזיון וקצף) ש״בדור שלא נשמע תמיד לפס״ד רבנים – הרי (לבד מהמפורש בשו״ע) יש להזהר ככל האפשרי מהכרזת איסורים שנתחדשו מפני השינוים בסדר החיים (ובפרט כשאין מודיעים טעם זה, ומעורר תמי׳ – שבדור שלפניו נהגו מה שאוסרים עתה)״. ועוד שם: ״ביותר צ״ל זהירות כשבערים אחרות נוהגים גם עתה כן״.

ובפשטות, נראה שבאופן עקרוני ובדרך כלל העדיפות הרצוי׳ היא ללדת בבית הרפואה דוקא, אף שכפשוט אא״פ לקבוע איסור ח״ו לעשות באופן אחר.

אכן, מצינו במק״א בגוכתי״ק (נדפס מאוצר המלך א ע׳ 210) שנזכר בתור קביעת עובדה, ש״בניו יארק הרבה יולדות בביתן ובהסכם רבנים״. (ושם, ש״כנראה ממכתבו שונים התנאים בעירו, אבל כפשוט רק הנמצא על אתר יכול לומר בזה״. ובפשטות – היינו כבכ״מ באג״ק, שאא״פ להחליט ממק״א – מכאן – ע״ד הרצוי במקומם).

אבל, כאמור במענה הראשון הנ״ל, בעניננו גופא, וכן הוא בכ״מ, שאא״פ לקבוע הוראה ולרבים ע״פ מענה שניתן ליחיד. וזלה״ק שם: ״פשוט שהוראה ליחיד בכל כיו״ב, ובפרט במכתב פרטי אליו – אינה הוראה לרבים כלל – כיון שע״פ רוב זהו תלוי בתנאי חיי היחיד, תכונות נפשו, האפשריות שישנן אצלו שכתבם במכתבו, ועוד ועוד”.

ועוד להעיר מהנזכר במענה הראשון (כ״ה בגוכתי״ק כפי שנדפס במילואו בבית משיח שם. ולא בנוסח שהושמט בתפארת יהודה קלמן ע׳ 63. וכדי בזיון וקצף) לרב מורה הוראה שרצה לפסוק לדינא ע״פ הוראות ומענות וכו׳: ״מפורסם בכל תפוצות ישראל שהרב צ״ל פוסק אך ע״פ שו״ע (ולא ע״פ רמזים של מכ׳ וכיו״ב, ואפילו לא ע״פ מכתבים, כי מכ׳ שבהיפך השו״ע בטל)”.

וחוץ מזה, קשה לקבוע ע״פ מענה כזה, כשאינו ידוע הרקע למכתב זה, ומה נכתב בשאלת השואל, והמענה לפנינו רק מודיע המציאות בשטח, ושידענו עלי׳ גם ללא מכתב זה.

מובן מאליו, שאא״פ לקבוע חובה גמורה ע״פ שו״ע ולכאו״א שצ״ל בבית הרפואה דוקא. וגם מובן שאא״פ לפסוק פס״ד מחייב ע״פ השיחה הנזכרת. וכמובן, יש יתרונות רפואיים גם ללידה בבית – ראה תורת היולדת ז בהערה ב. ושם, פירוט המעלות והחסרונות בכל האופנים הן מבחינת המציאות והן מבחינה ההלכתית. אבל, כאמור, באופן עקרוני, יש משקל רב הלכתי להגישה ללדת בבית הרפואה, מבחינת בריאות ההיולדת והיילוד.

כבכל דבר, יש לשאול אצל רופאים מומחים ולעשות כדעת הרוב. ופשוט, שאין מקום לעשות כן ללא אישור והסכמה מרופא.

 

 

#4014