אנחנו מוכרים דירה שנקנתה בסכום מסוים, ונמכרת ביותר.(נמכרת ע”מ לקנות דירה גדולה וייקרה שתתאים לצרכי המשפחה האם ההפרש מפריעת המשכנתא מחויב במעשרות?

 

כשמוכרים בית בכדי לקנות בית חדש לצרכי מגורים, והריוח שיתקבל מושקע בבית החדש – אין צורך להפריש מעשר כספים.

אבל אם מכרו את הבית עבור צרכי ביזנס – הרי אם קנו את הבית ממעות מעושרים, אין צריך להפריש מעשר רק מהריוח שקיבל. אופן חישוב המעשר מחמת התייקרות הבית – ראה בהערה.

 

מקורות:

ראה שו״ת תועפות ראם צט. דרך אמונה מתנות עניים ז, ה בבה״ל ד”ה ואחד מעשרה. באורח צדקה ט, ח בשם הגריש״א. שו״ת אות חיים לידידנו הרח״ה שליט״א א, סט. וראה שבט הקהתי ו, שלד. אבל ראה מנחת צבי דלקמן.

ובאג״ק יח ע׳ שפד – כנראה מיירי ממכירת בית לצרכי פרנסה.

באופן חישוב המעשר, שההתייקרות מחמת עליית המדד אינו נחשב כריוח – ראה שו״ת אג״מ יו״ד ב, קיד. שבה״ל ט, רא, ד. צדקה ומשפט ה הערה לג. דרך אמונה שם. מנחת צבי ג, ח. אות חיים שם.

#2866