למה מסכת סוטה כתובה באות סמך?

 

שאלה:

למה מסכת סוטה כתובה באות סמך, אם בתורה כתוב עם שין שמאלית (כי תשטה, ואת כי שטית וכו’)?

להעיר שהרמב”ם בפירוש המשניות שלו כותב שוטה עם שין שמאלית.

 

מענה:

להקל על הקריאה, כמו שִּֽׂיד ושַׂכִּין שבלשון תורה הוא בשי״ן (תבוא כז, ב. משלי כג, ב) ולא בסמ״ך. וכן ואשחט ולא ואסחט. ומי האיש אשר ארש ולא ארס. ומאורשה ולא מאורסה. ושכלות ולא סכלות. ובגמרא סוטה דרשו שי״ן שבתיבת בש״ר שהיא ר״ת סרוחה.

ושין שמאלית וסמ״ך מתחלפים. ובתנ״ך גופא מצינו גם מכמש וגם מכמס. וכן ״סמר״ מפחדך ו״משמרות״ נטועים. ובפי׳ ראב״ע תהלים ה, א: אותיות אהו”י הם המתחלפים ושי”ן בסמ”ך, כי הם קרובים במוצא.

 

#27880