האם מותר לקחת קנס כספי מבחור בישיבה?

 

שאלה:

האם מותר למנהל או משגיח בישיבה לקחת קנס כספי מבחור שאינו מתנהג כדבעי בשביל שייטיב דרכו?

באם מותר, האם צריך להחזיר הממון כשהבחור מסיים זמנו בהישיבה? ובאם אין צריך להחזיר, האם מותר למנהל/משגיח להשתמש לעצמו, או שצריך לתת הממון בצדקה?

ב. ואיידי דאייתינן להנ”ל האם מותר לבחור ליתן קנס מכספי המעשר שלו. ואם מקבל הכסף מהוריו, האם מותר להם לתת ממעשר?

 

מענה:

א. מותר למנהל לקחת קנס כספי. ואין צורך להחזיר. ואף מותר מעיקר הדין להשתמש בזה לעצמו, אם מקבל רשות בעל המוסד. אבל ראוי לא לעשות כך אלא להשתמש בכסף עבור המוסד ולא לעצמו. ויותר טוב, להחזיר בסוף הזמן.

ב. אין לבחור לשלם מכספי מעשר. וכן לא הוריו.

ג. ועם כל זה, יצויין שלאו דוקא ששיטה זו חינוכית ומועילה. ויש לשקול את הדברים היטב.

 

מקורות:

נחלקו האחרונים בנוגע החרמת חפצי תלמידים ואם חייב להחזיר. ולכו״ע כשהתנו כך בתחילה מותר. ואם כך נהוג ומקובל, קיבלו אדעתא דהכי. ויתירה מזו, שבאמת אין הרב מחרים אלא אומר לתלמיד שזכותו להחליט אם לתת החפץ או יצטרך ללמוד במקום אחר.

וראה גם אצלנו בהלכה יומית אות רכו.

[ולהעיר, שאף שאין דנים דיני קנסות, כשקיבלו עליהם, לכמה דעות דנים – ראה רמב״ן משפטים כא, א. ערוה״ש חו״מ א, יג. וראה שער משפט שם א. וכן מנדין המזיק עד שיפייס בדמים].

וכבר האריכו לבאר ע״פ רמב״ן ב”ב קעה, ב ד”ה הא, דכיון שכופין אותו לקיים למה יכופו אותו ע”י הכאה, טפי עדיף הכפי׳ בהורדת נכסים. ועפ״ז כתב בקצוה״ח לט, א, שכשיש רשות להעניש רשאי לקנוס בממון, שעד שאתה מלקהו בגופו תלקהו בממונו.

כן מצד תקנת הקהל אפשר לדון גם דיני קנסות ולתקן גם ללא קנין, שטובי העיר כמו בי״ד. אלא שיש גדרים בדבר, ראה באה״ט רלא, כז, שהוא לאפרושי מאיסורא, ולהציל מנזק וסכנה, או למיגדר מילתא. וראה שו״ע אדה״ז נזקי גו״נ טו ואילך. ונהגו לקנוס אלו המבטלים מתפלה בציבור – ראה משנ״ב צ, כט. וראה אג״ק מוהריי״צ נ״ע יד ע׳ קפ.

ולהעיר מאג״ק מוהרש״ב נ״ע ד ע׳ קמ. אלא שהמדובר בענין אחר.

אלא שגם בעונשים לא תמיד מותר להעניש, שצריך הוכחות ברורות ולא באומדנא או חשד בעלמא. וג״ז צריך לעשות בישוב הדעת. ובד״כ אין ראוי להעניש על ביטול תורה – ראה שו״ת אג״מ יו״ד ב, קג. שם יו״ד ד, ל.

בנוגע לתשלומין מכספי מעשר – ראה הלכה יומית אות תקנד.

 

 

#24936