קול המון כקול ש-די

 

שאלה:

שמעתי הקלטה של הרב ובו מזכיר פסוק ״קול המון כקול ש-די״.

והנני בזה להודיע שכבוד הרב המציא פסוק, שלא קיים כפשוט. ומקורו באימרה לטינית.

 

מענה:

ת״ל שאינני בקי באמירות לטיניות.

אבל לא תהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלהם. והרי הפתגם נמצא אצל ר״ש הנגיד בבן תהלים, בסדר זמנים להר״ס לונגו, ובמדרש שמואל. ועוד.

וכבר האריכו בזה כו״כ להתחקות אחר מקור הפתגם. ואין כל חדש תחת השמש.

ולדידי די בלשון כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ שכתב בענין זה ״וכמ״ש״ בסה״מ תרס״ג ח״ב ע׳ שעג. ולהעיר מסה״ש תורת שלום ע׳ 251. (אף שיל״פ בדוחק שהוא ר״ת ״כמו שנאמר״, ראה עד״ז בהערות ותיקונים לס׳ התניא ספל״ו. ושם נסמן לכ״מ שהשתמשו בלשון דכתיב אף שאינו פסוק). ואין בודקים מהמזבח ולמעלה. שו״מ בסה״מ תרפ״ב בהוצ״ח ע׳ תעז שהביאו כמה מ״מ בענין זה.

ואם איכפת לו מלשון ״ פסוק״ דוקא –

א. הרי ״טעות״ כזו לכנות לפתגם דנן בשם פסוק כבר הופיע אצל בעל לבושי שרד בספרו ערבי נחל פ׳ יתרו דרוש ד. ומצינו גם בלשון ״דכתיב״, אצל הבני ישכר, בספרו מגיד תעלומה ברכות יז, א. ואח״כ – בפרי צדיק פ׳ ויצא (בלשון ״כנודע ממ״ש״), ובבגדי שש, ליוורנו תרנ״ט, לה, א (בלשון ״הפסוק״).

ב. האם נעלמה מהכותב הערת רבינו בסה״מ תש״ט ע׳ 150, ששייך לקרוא גם בשם ״פסוק״ ובשם ״קרא״ (נוסף על ״דכתיב״) גם כשאינו בתנ״ך. וראה בארוכה לקו״ש חכ״ג ע׳ 103 הערה 79 ומצינו עד״ז בכ״מ לענין פסוק ה׳ מלך. וראה פיה״מ זבחים פי״ד מ״ח (ובהערת המהדיר לשם בהוצאת המאור), הובא גם באג״ק כ ע׳ עט, יעו״ש. ואריכות בענין זה בנרות שבת כרך ג ע׳ פג ואילך. ושם גם לגבי פתגם דנן. (ולהעיר גם שמצינו בב״ר לפעמים שמשתמש בכיו״ב בל׳ ״המד״א״, ועמדו המפרשים על כך – ראה מהרז״ו לב״ר פצ״ח (מט, א)).

ג. ולא גרע ״פסוק״ זה ממה שמצינו פסוקים כיו״ב בכ״מ (כמו ונתן הכסף וקם לו, ורבות כאלה) שהם הרכבה של שני פסוקים. וכל הספרים מלאים בד״ז. וכן גם בענין זה שמורכב הוא מב׳ פסוקים.

ואם באמת נראה לו שטעיתי לחשוב שהוא בתנ״ך – שבימינו אלה קשה לטעות בזה – הרי מצינו בתוס׳ בכ״מ (ב״ב קיג, א ד״ה תרווייהו. וראה שטמ״ק שם. שו״ת מהרי״ל סי׳ קמט. וראה רש״ש ב״ב ח, א. והאריכו בזה). שהאמוראים לא היו בקיאים בפסוקים. וידוע הסיפור שסיפר רבינו בהתוועדות ש״פ שלח תשמ״ו על הרגצ׳ובי, בענין פסוק במס׳ סנהדרין. וכן ידוע המענה החריף של הרב זוין להרגצ׳ובי בנוגע לפסוקים לא יוכל שלחה ולא יוכל לשלחה ״מצאתי ספר קטן ישן נושן שכתוב בו לגמרי ההיפך מדברי כת״ר וחומש שמו״ (נדפס בכפ״ח שבועות תשס״ט). והתנצלות הרגצ׳ובי אליו הלא היא נמצאת עמנו בשו״ת צפע״נ סרי״ג. וראה אתוון דאורייתא סי״ח בסופו, דאישתמיט לי׳ מקרא מלא ״איש או אשה״. והדברים ידועים. וכש״כ אצל זבוב קצוץ כנפיים כמוני.

 

 

#24376