מהם הדינים\מנהגים אם אח צעיר משתדך\מתחתן קודם אחיו הגדול?

 

הרבי הורה בכמה מקומות שקודם שניגשים לשידוך יש לסדר לבקש מחילה אצל האח הגדול ושימחול לו במחילה גמורה, והמחילה עצמה היא סגולה שגם הוא ימצא שידוך בשעטו”מ.

 

Sources:

כ”ה באג”ק חט”ו ע’ קפב. ועד”ז בלקו”ש ח”כ ע’ 571 (אג״ק חי״ט ע׳ רסד).

בנוגע לאחיות, הובא ג״כ להפריש סכום להוצאות החתונה של אחות הגדול, מה שלא נמצא בנוגע לאחים. וי”ל שהחילוק פשוט, שמפורש בקרא “לא יעשה כן כו’ לתת הצעירה לפני הבכירה” בנוגע לאחיות, ועל יסוד זה הקפידו שלא לעשות כן בפועל (ראה אג”ק ח”ז ע’ רסט והנסמן שם), משא”כ באחים אין מניעה כ״כ כ״א בעיקר מצד קפידת האח הגדול, ולזה צריכים מחילה לבד. וראה עד״ז במכתב שבמקדש מלך ח״ג ע׳ נג. וראה הנלקט בשערי שידוכין ע׳ קעה ואילך.

אבל ראה באג”ק חי”א ע’ רמא, בנוגע לשידוך לאחות לפני אחי’ הגדול, שישלש איזה סכום להוצאות החתונה של האח. וילע”ע.

 

This answer is sponsored:

לע”נ רב יונה בן רב מאיר ע”ה 

 

 

#2434