האם טוב יותר לגברים לעשות ברכות אש ובשמים לעצמם?

 

המנהג שכל אחד מברך לעצמו.

 

טעמים ומקורות:

כ״כ במט״א תר, ד, בערוה״ש רצז, ז. רחצ, טז. (ואפי׳ לענין הבדלה עצמה – להעיר מסמ״ע חו״מ רצא, כז הב״ד במג״א רצו, י). ודלא כמשנ״ב רצז, יג. וראה גם קצוה״ש צו בבדה״ש ח. (ודרך בדרכו ובאריכות בשו״ת נתיבות אדם א, יא. אלא שאינו עולה יפה בדעת אדה״ז ריג, ה. ויותר נראה שהקפידו שכאו״א יברך לעצמו משום העדר כוונה, ואשכחנא טובא כה״ג, וכמו לענין שהחיינו בליל יו״כ ועוד. וגם בהדלקת נ״ח. והארכנו במק״א. וראה אדה״ז קסז, יח. משנ״ב ריג, יב. שם ח, ג), וכן מחמת מעלת המברך על העונה אמן, ומצוה בו מבשלוחו, וכמו שנהגו הרבה לענין קידוש (ראה עו״ש רעג, ה, הב״ד בדע״ת רעג, ד. אבל ראה אדה״ז ריג,  שבברכת הנהנין אין מעלה בריבוי ברכות. וי״ל דברכת הנר והריח שהיא הנאה כעין חובה  שאני וכבברכהמ״צ – ראה גם שו״ת מגדנות אליהו ב, כז). ועוד טעמים כיו״ב משום הפסק ושיוכלו ליהנות לאורו מיד – ראה ערוה״ש שם. וכ״כ גם המשנ״ב בעצמו רצז שם, בעומד רחוק מהאור. וראה שו״ת צפע״נ  דווינסק ב, ו לפי דרכו. ובשו״ת קנין תורה א, פח, ב דשאני בזמננו שכבר יש אור לפנ״ז ואינם נהנים בב״א, וכן אין הריח עולה בב״א. (ואהני סברא זו גם לענין קביעות שבקצוה״ש שם). ועייש״ב.

וכ״ה ברשימת מנהגי אנ״ש, ״לקוט מספר מנהגים לוח ארעי״ שערך הר״ש יעקובוביץ לביהכ״נ חב״ד בשערי חסד, והוגה ע״י הרבי (נדפס בהתקשרות גל׳ רב״י. גוף כתי״ק בתשורה סוסובר-יעקובוביץ, סיון תשע״ז): בהבדלה נוהגים לומר כ״א ביחד עם המבדיל פסוקי הנה א׳ ישועתי-כן תהי׳ לנו. ברכות הריח והאור מברכה כ״א.

 

 

#20275