עצת האבני נזר כשמתאחר בסעודתו לענין אפיקומן לפני חצות

 

שאלה:

כאשר הזמן דחוק ואין אפשרות לאכול האפיקומן לפני חצות אלא א”כ ימהר בסעודתו ולא יוכל לאכול כיאה לשמחת יו”ט (או אפי’ יצטרך להזדרז באמירת ההגדה וכו’) האם יש להקל ולאכול כזית בתור אפיקומן לפני חצות ואחר כך לאכול עו”פ אפיקומן לאחר חצות לקיים “אין מפטירין אחר הפסח” נמצא שגם אכל לפני חצות וגם לא הפטיר אחר האפיקומן?

 

מענה:

לא.

אף שיש המציעים לעשות כן ולהתנות שאם הלכה כר׳ עקיבא הכזית הראשון אינו בגדר אפיקומן – למעשה הרבה אחרונים חולקים על זה, ומכמה טעמים. וגם מחמת שגם לר׳ עקיבא (עכ״פ לכתחילה) צ״ל אפיקומן לפני חצות (מדרבנן). וגם הוכיחו בדעת אדה״ז (ועוד) שגם לראב״ע שזמן מצה עד חצות אסור לאכול אחרי׳.

 

 

#20105