האם מותר לאשת כהן מעוברת לכנס לבית הקברות?

 

מותר.

 

מקורות:

רוקח הלכות אבלות סימן שטו מצד ס״ס. מגן אברהם או”ח סי’ שמג סק״ב. ש״ך יו״ד שעא, א. שו”ת הרדב”ז, ח”א סי’ ר. נתיב חיים על המג”א שם. שו”ת חת”ס יו”ד סי’ שנד. בית לאבות בחחידושים שבסוה״ס סי’ יג. עיני ישראל חולין עב, א. משנ”ב סי’ שמג סק״ד.

וראה אצל אחרוני זמננו: חזון עובדיה אבלות  ב ע׳ סד ואילך. שו״ת שבה״ל ב, רה. שם ו, קעה. אשרי האיש יו״ד ב, צב, יא. שו״ת תפלה למשה ג, לט.

וראה גם הנסמן אצלנו כאן במראי מקומות:

Halacha2go.com #688: Making Sense of Sfeik Sfeika

 

בנוגע ההליכה למעוברת בכלל, ראה כאן:

My wife is pregnant. Can she go to a relatives funeral; to the cemetery? 

Is a pregnant woman allowed to visit the Ohel?

 

 

#18406