האם חובה שיהיה לארון הקודש גם דלתות או מספיק פרוכת?

 

שאלה:

האם חובה שיהיה לארון הקודש גם דלתות או מספיק פרוכת?

ואת”ל שכן צריך באופן כללי גם דלתות, האם לכל הפחות בשעת התפלה על מנת שיהיה יותר נוח אפשר לפתוח הדלתות הצידה ולהשאיר רק הפרוכת ולאחר התפלה לסגור בחזרה עם הדלתות?

 

מענה:

צריך שיהיו בו דלתות. ומנהג ישראל להשאיר הדלתות סגורות – במקצת עכ״פ – בשעת התפלה גם כן, זולת בעת פתיחת הארון.

 

מקורות:

לכאו׳ ילה״ע משו״ע אדה״ז שטו, ז, שהפרוכת שלפני ארון הקדש מותר לתלותו שם בשבת אפילו אם אין דלת לארון והפרוכת הוא מחיצה רביעית לארון. אבל לא נחית שם כ״א להנוגע בדיני אהל בשבת. ואדרבה, מד׳ שו״ת תרוה״ד סח מוכח שלמעשה המנהג שיש דלת, והפרוכת הוא לצניעות. וכן במג״א שם סק״א.

וראה שו״ת שיח יצחק וייס יו״ד תנ, שכתב כבפנים, ומכמה טעמים. ולפלא קצת שכתב שם בדעת אדה״ז להתיר בשבת רק ביש בה דלת. ואינו. ולפמש״כ שם, שענין הפתיחה שיהא פועל דמיון לפתיחת שערי שמים, נכון שיהא כן בעת התפלה ג״כ. ועוד זאת, עיי״ש לענין עת הדרשה, ולגבי שב״ק.

ולכאו׳ אתיא בק״ו מהמבואר בחומר הענין לעשות ללא פרוכת, משום צניעותא ושינוי מנהג ישראל וכו׳ – ראה כאן:

Covering the Aron Kodesh with a Paroches

 

 

#17668


Comments (2)

  • S. L. November 8, 2021 - 9 months ago

    האם דלתות הארון חייבות להיות מעץ וכדומה (החומר שממנו הארון עשוי) או יכול להיות גם מפלסטיק או בד חזק וכדומה?

    • AskTheRav November 8, 2021 - 9 months ago

      יכול להיות גם חומר אחר, אבל באופן שניכר שזה הדלת של הארון ולא עוד פרוכת.

Comments are closed.