« go back

בש”ץ שדילג על שיר המעלות ממעמקים בעשי”ת

 

שאלה:

בש”ץ שהתחיל חצי קדיש אחר ישתבח ושכח לומר שיר המעלות ממעמקים גו’, האם יחזור ויאמר שיר המעלות או שימשיך בקדיש?

וכן האם תחילת הקדיש הוא משיאמר תיבת יתגדל? דנ”ל דלענין אמירת קדיש כשאין עשרה נחשב תיבת יתגדל להתחלת הקדיש שיוכל להמשיך גם בלא מנין (אולי בא”א מבוטשטש)?

בתודה מראש.

 

תשובה:

ש”ץ ששכח לומר שיר המעלות, והתחיל קדיש – אינו מפסיק לאומרו בין קדיש לברכו, ואומרו אחר התפילה. וראה עוד כאן, בסוף ה”לוח יומי הלכה למעשה“.

תחילת הקדיש – למעשה נהגו שאינו התחלה עד ואמרו אמן – ראה שו״ת אג״מ ד, ע, יג. (וי״א שעד מלת שמי׳ אינו התחלה. והביאו ראי׳ מסוכה לט, א). ולהעיר מאמרי קדוש השלם סטרעליסק מהדורת תשס״א  ע׳ קפא. ולאידך, ראה דברי יחזקאל בהלכות  והליכות ע׳ שכא. (ונסתפקו עד״ז בשאר דברים – ראה  פמ״ג נה בא״א ה. שם קמג בא״א א. משנ״ב שם ד).
ונמצא תח״י מכתב מאאזמו״ר בעל שערים מצוינים בהלכה, לענין ש״צ שהתחיל לומר קדיש בחודש הי״ב באבלותו, שמותר לו להפסיק אם אמר רק יתגדל ויתקדש שמי׳ רבא. וראה גם במקורות ועיונים לשאלה 17728 בסופם.

ובא”א (נה, ב) כתב אפילו להסתפק באם אמר הפסוקים לפני קדיש. וחלקו עליו.

שו״ר שכ״מ קצת באג״ק טז ע׳ רכב. אבל ראה בהערת המו״ל שלכאו׳ טה״ד שם.

 

 

#16804