האם מישהו שעובר על גזירת המשקה כשר לעדות, ויכול לשמש כעד קידושין?

 

ברור שכשר לעדות.

 

מקורות:

הוא ע”ד המובא בסמ”ע בחו”מ סי’ ל”ד ס”ק יו”ד בענין תקנות הקהילות.

ועכ”פ אפי’ העובר עבירה מדברי סופרים אינו פסול לפני הכרזה (חו”מ שם סעי’ כ”ג).

חוץ מזה הרי י”א שעבירה מדרבנן פוסל רק אם עבר משום חימוד ממון (שם סעי’ ג’).

ובפרט אם סובר שאינו עבירה (בסעי’ כ”ד שם ע”ד הדין ביו”ד סי’ קי”ט סע’ י”ז ברמ”א “דלא משמע לאינשי כו׳”).

 

 

#16675