Should I buy a piece of land in Eretz Yisroel prior to Shmita, so that I can fulfill the mitzva of Shmita?

 

Question:

There are a few websites that offer to buy a piece of land in Eretz Yisroel prior to Shmita, so that one can fulfill the mitzvah of Shmita.

Is this recommended by Rabbi Braun Shlit”a?

 

Answer:

No. Best to use the money instead for Tzedakah.

Of course, if you’re not going to give the money to Tzedakah, you should donate it to such a cause.

P.S. The concept of donating to Keren Hashvi’is to support struggling farmers, mentioned by the Rebbe, is a different matter altogether. See about that here.

שמיטה: Keren Shmitah – Donating to Shmitah Observant Farmers

 

Sources:

ומכמה טעמים, ועיקרם שכמעט ולא מצאנו הידור כזה בשום מקום, ועכ״פ לא בתור נחלת הכלל כ״א לשרידים אשר ה׳ קורא, ואין לנו מעצמנו להמציא הידורים חדשים. ואם כדבריהם כן הוא מדוע לא ראינו אצל גדולי ישראל וחכמיהם במשך הדורות שיהדרו בדבר. ועוד וג״ז עיקר, שכבר התריעו גדולי הרבנים, בעל שבה״ל ועוד, שלא להיגרר אחרי כל הפרסומים הללו, שכמה מהם עיקר מטרתם בצע כסף, ובמקרה הטוב – ה״ז מסיט מהעיקר, לתרום לקרן השביעית לקיים מצות שמיטה כהלכתה. (אבל ראה לקמן בדעת חלק מהרבנים בימינו). ואת״ל, הרי עי״ז גם ממעטים בעקיפין מקיום מצות שמיטה כפשוטה, שמפקיעים הקרקע מהחקלאים (אם כי יש הטוענים שגם בזה המטרה לעזור לחקלאים שאין ברצונם לשבות בשמיטה – או שקשה להם מאד לעמוד בנסיון – ע״י פיצוי כספי. ואף אם אכן כן הוא, הלא דרך סלולה לפנינו לתרום בצורה ישרה ולא ע״י ערמומיות וכו׳). וידוע ליודעים שמחיר הקרקעות שניתנו למכירה מופרזים בצורה לא רגילה, וגם מפורסם שנמכר באופן שהקונה מאפשר שיוכלו למכור אחרי השמיטה לאחרים, ועדיף לקיים מצות צדקה בכסף הנ״ל, ובמקום זה לקנות עציץ נקוב וכדומה לקיים מצות שמיטה. ועוד העירו שמכירה זו אינה נרשמת בטאבו וממילא כתבו לחשוש על כל המכירה. אלא שלאחרונה יש שרושמים גם בטאבו.

ובכלל, האריכו בכ״מ אם יש חובה או הידור – ועד כמה – לחזר אחרי המצות שהן קיומיות. וכל׳ השפ״א מנחות מא, א: כוונתם דבמצוה שבגופו ודאי שייך למהדר אחריו להשלים גופו בכל המצות, אבל אי חובת טלית היא, אין סברא שיהא מוטל עליו ליקח טלית כדי לקיים בהטלית המצוה, כמו דלא מצינו שיהא חייב לקנות שדה כדי להפריש תרומות ומעשרות וכדומה. וראה נחלת יהושע (מטיקטין) כ. ואכ״מ. ועד כאן לא שמענו להדר ולחזר לקיים מצוות אלא למי שיש בידו כבר קרקע – וראה דעת זקנים לבעה״ת משפטים כג, י. ושם קאי לענין מי שיש בידו קרקע ולענין תרו״מ דייקא – ולא שיהא מקום לחזר לקנות קרקע. וראה רבינו מנוח ברכות א, ב. ובנדו״ז בפרט, ראה שו״ת משפט כהן סג, שא״צ לחזר אחרי מצות שמיטה בזה״ז. ועוד שבלא״ה לכמה דעות מקיים מצות שמיטה גם באין לו קרקע שהרי שובת ממלאכה. ובכלל, כל שבאפשרותו לעבוד בקרקע אף שאינה שלו, כגון אצל שכינו, מקיים מצות שמיטה. ואף אם נאמר שמקיים רק בקרקע משלו, הרי אצל הגרים באה״ק, מקיים המצוה כשיש לו שטח בקרקע שלו כמו בחצר ביתו. (אבל צ״ע אם מקיים מצות שמיטה בקרקע שאינה עומדת כלל לזריעה ולחרישה – ראה חוט שני שביעית א, ה – ע׳ עה. ובנדו״ז אומרים המפרסמים שהמכירה היא בקרקע העומדת לחרישה). ולהעיר שי״א גם שבתורם לעזור לחקלאים מקיים נמי מצות ושבתה, שגורם להארץ לשבות, את״ל שהמצוה על הקרקע ולא אקרפקפתא דגברא. (אמנם, צ״ע בזה. ושמעתי מכבר מי שהמליץ שהוא בדומה למי שתומך בחנווני שלא ישקר במדה ומשקל).

ועוד, שבאמת יש חשש תקלה, אם אכן לא יקיימו שם שמיטה כהלכתה. ורבו הדעות ופרטי ההלכות איזו עבודות מותרות ואיזה מהן אסורות. וגם ישנן קולות מסויימות באופן קיום מצות שמיטה בימינו, כולל בנוגע לאוצר בי״ד. וע״ד ההלכה – יו״ד שכ, ו – שמצוה להשתתף עם הנכרי בבהמתו לפני לידת בכור שמא יבוא לידי מכשול להפקיע הבכור מקדושתו. וראה ויוא״מ ישוב א״י עה, שהאריך בזה.

ועדיף לקיים מצות שביתת בהמה מדאורייתא, ולקנות בהמה ולקיים מצות לא ינוח. וכדמוכח בבכורות ב, א ד״ה מייתי.

וגם בהלכה אין מקור ברור שיש כאן קיום עשה. והוא רק בגדר איסור עשה והמצוה בשוא״ת, ראה גיטין לו, ב. ואינו דומה כלל למצות ציצית וכדומה. וראה שו״ת אבנ״ז יו״ד תנח. ודוגמא לדבר: הקונה פירות שביעית ואינו סוחר בהם, שאין כאן קיום מ״ע.

והנה, בכ״מ מצינו ע״ד קניית בהמות עבור מתנות כהונה. אבל אין הנידון דומה לראי׳. עוד מצינו שיש שמינו שלוחים להפריש תרו״מ – ראה שערי צדק מצוות הארץ ח, א. וג״ז לא דמי לנדו״ד.

הן אמנם מצאנו ראינו מש״כ הרדיב״ז בהקדמה לקונט׳ השמיטה שנדפסה בסו״ס פאת השולחן שקנה כברת ארץ קטנה וזכה בעדו ובעד כל קהל עדת ישראל הנפוצים בכל קצוי תבל [והיינו גם לבני חו״ל] ויזכו כל ישראל במצות ושבתה הארץ שבת לה׳. וראה גם אגרות תלמידי הגר”א שהובא בפתיחה לפאת השלחן (את״ל שהכוונה כפשוטה). וראה גם שו״ת התעוררות תשובה ד, כה. וראה המסופר בהרי״ח הטוב ע׳ 98. ולהעיר מס׳ ראש אמונים דרוש ד׳ לשבת כלה. וגם לאחרונה שמענו שיש מגדולי הרבנים שתמכו בדבר. והנה, לו יהא כדבריהם, הרי בזמנם נשמרה בקרקע שמיטה כהלכתה ללא התירים. אבל כאן מי ערב לנו בצורת קיים מצות שמיטה בקרקעות הללו. ולכן, אף שע״ד ההלכה יש לדון בכל האמור, ראה גם בהנסמן לקמן, צע״ג אם לא יצא שכרו בהפסדו. ובכל אופן, אין מקום לפרסם הידורים שנהגו בהם יחידים בתור נחלת הכלל.

וגם להעיר בדרך אגב, שמפרסמים ע״ד ברכת ה׳ לשומרי שביעית ע״י קניית קרקע. וצע״ג אם בכה״ג נכון הדבר.

וראה שו״ת תשוה״נ ה, שה. משנת יוסף ב בפתיחה. קונטרס שערי יוסף שביעית אבוטבול א, ע׳ 19. וגם לדבריו – ראה שם ע׳ 24 שקיום מצות צדקה והחזקת תורה עדיף. קובץ קול התורה מט. שם נא. בית אהרן וישראל קעו. המאור תסו. בית יצחק כח. האשכול יב. שם יג. וראה כרם אליעזר שביעית מא, שכתב לעורר שמזכים גם לקטנים, עיי״ש החששות בזה.

וראה מנחת אשר וייס שביעית כא.

 

 

#16595