סוף זמן אכילת חמץ

 

שאלה:

לא ראיתי מובאת בלוח הבד”צ הזהירות שהביא הרב יעקב לנדא ששמע מאדנ”ע – להקדים ולסיים אכילת חמץ שלושת רבעי שעה לפני סוף הזמן (יגדיל תורה נ.י. גל’ נב ע’ קנ). וגם בפועל לא ראיתי נוהגים כן, ואפילו אעיקרא דדינא להקדים סוף זמן ק”ש לא ראיתי נוהגים.

האם יש טעם לזה ואין צריך להזהר בזה?

 

תשובה:

לא הובא כי למעשה לא ראינו נוהגים כן. וגם כ״ק אד״ש לא נהג כן וברבים לגבי שריפת חמץ. ובכלל, הדבר הוא רק מפי השמועה וקשה לחדש  לעשות היפך הנהוג על סמך שמועה בעלמא, ושמועה שאינה עולה בהשקפה ראשונה בקנה אחד עם פשטות דברי אדה״ז שהטעם לפי שהוא ספק של תורה. ועוד שאפ״ל שהיום המורי שעות מדוייקים יותר ואין מקום לחשש.

 

 

#13883