« go back

התרת קשר בשבת במקום צורך

 

שאלה:

‏שלום הרב. מה אפשר לעשות אם בטעות לפני שבת קשרתי את הנעליים בשתי קשרים, האם אני יכול להתיר את הקשר ‏בשביל להוריד את הנעליים (לפני שאני הולך לישון)?

וגם, אם קשרתי את השקית של חלות בשתי קשרים ‏האם אפשר להתיר בשבת, ואם לאו מה אפשר לעשות?

 

תשובה:

בנעליים במקום צער יש להקל.

בשקית חלה מותר לקרוע אותה שלא במקום הקשר.

 

מקורות:

ראה שוע”ר סימן שי”ז סעיף ב. קצוה״ש קכג בבדה״ש יא, שש״כ פט״ו הע׳ רה.

 

 

#13464


Add Comment

Your Email address will not be published