« go back

תיקון טעויות בספרים

 

שאלה:

האם מותר, ואולי אף מצוה, לתקן טעויות שהנני מוצא בספרים של אחרים?

האם יש חילוק בין ספר של חבר ובין ספר שייך לספרייה ציבורית (של הישיבה וכדו’)?

אם הספר בישיבה, האם צריך לבקש רשות מספרן הישיבה או מראש הישיבה?

 

תשובה:

בספר מעורר ישנים בר אבהן, סי׳ כ״ו אות צ״ז (הובא ב׳הספר בהלכה׳ פ״ב) כתוב: אם מצא טעות דמוכח בספר של חבירו ויכול לתקנו, צריך לתקנו, דזכין לאדם שלא בפניו. ואם מצא טעות בספר בבית המדרש ויכול לתקנו, מצוה לתקן ויהא ממזכי הרבים.

וכמובן שזה בתנאי שהם לא יקפידו.

ויש לתקן בשולי הגליון, ראה כאן:

Is there any issue with writing notes in Seforim?

וגם אין להגיה שום ספר ע״פ הסברא כ״א בראיה ברורה שיש בו טעות – רמ״א יו״ד רע״ט ס״א, וראה בהספר בהלכה שם הע׳ 2.

 

 

#12631