« go back

Must a pregnant woman drink 4 cups of wine? Can grape juice suffice?

 

For those that dislike wine, with a medical condition or pregnant, Grape Juice may be used.

It is recommended to add some wine to the grape juice if possible.

 

Sources:

כבר העירו מלשון הרמב״ם חומ״צ ז, ט: שתהיה שתיה עריבה הכל לפי היין ולפי דעת השותה. וכ״ה בשו״ע אדה״ז תעב, יז. וראה שערים מצויינים בהלכה לאאזמו״ר קיט, א. ועוד. וכן המנהג. ולא גרע מחמר מדינה. (ומה שר״י חגר צדעיו – לפי שבזמנם לא הי׳ שייך לשמר מיץ ענבים לפסח).

ולהעיר מאג״ק יט אגרת ז׳ ריט (ע׳ ריג). לקו״ש לב ע׳ 197. אבל שם לא מדובר במיץ תעשייתי. וראה גם אוצר מנהגי חב״ד ניסן ע׳ קלט.

וגם למחמירים במיץ תעשייתי שאין סופו להיות יין – כתבו להקל במזיגה, ראה שבות יצחק דרזי פסח יא, ג. וראה אצלנו במקורות ועיונים להל׳ יומית אות שעב.

ולמרות הידוע מעשה רב בליל שמע״צ תשל״ח שמיאן מלקדש על מיץ ענבים – נודע לנו בבירור גמור שבא׳ הפעמים הבדיל כ״ק אד״ש על מיץ ענבים תעשייתי, כשנגמר כל היין ב770, במוצ״ש בלק תשכ״ד.

 

 

#3382