האם מותר להוריד שני לבושים ביחד?

 

לא.

 

טעמים ומקורות:

ראה יוסף אומץ האן רא. (וטעמו שמא ישכח וילבשם למחר כאחד). מנחת אהרן פארדו כב, יא. עטרת ראש לאדמו״ר האמצעי שער יו״כ ב – כט, א במוסגר. שלחן הטהור ב, א. וראה אפיקי מגינים ב, ג. שו״ת יין הטוב יא. צי״א ז, ב. שרה״מ ד, פז. שבט הקהתי א,ז. (ודלא כמקילים בזה – ארחות חיים ליפשיץ ב, ופתחי עולם ב, ג – הועתקו בשלחן מלכים לנדא ג בהלכה למשה טו. הליכות שלמה ב, כב. ועוד).

וראה גם כאן:

Is it קשה לשכחה to take off or put on your suit jacket and coat at the same time?

 

 

#17723