Can I give a non-Jew a Siddur and Talis to use?

התחיל להגיע לבית הכנסת גוי ומבקש סידור וטלית.

אני נמנע מלתת לו סידור וטלית איך שהוא הוא מצליח לקחת בעצמו או בעזרת מישהו אחר את הסידור/תהילים וטלית.

שאלה: מה ההלכה לגבי לתת לגוי סידור וטלית?

ומה אפשר לתת לו במקום זה מבחינת אם הוא רוצה להתפלל לה׳ של העם יהודי ?

Answer:

אין לתת לו טלית.  ויש להשתדל שלא יתעטף בטלית.

אין שום חשש במה שהוא משתמש בסידור להתפלל, אם הוא מתפלל להשם. אבל עדיף שלא יתפלל בסידור רגיל, כיון שבכמה מקומות הנוסח לא מתאים לבני נח.

וכדאי לפעול שייצא מבית הכנסת לפני ברכת כהנים.

ואמנם, לפעמים, במצבים מסויימים – ראה למטה במקורות – כדאי להשפיע עליו שלא יופיע בבית הכנסת בעת תפלת הציבור, בכלל. ותלוי בתנאי המקום והזמן. וכמובן, רק  באם אפשר מבלי לעורר מדנים חס ושלום, ובדרכי נועם ושלום.

וכדאי להדגיש לציבור – באם אינם מבינים סיבת הרחקתו – ע״ד החילוק הבסיסי היסודי והמהותי בין יהודי לגוי – בנים אתם לה׳  אלוקיכם, אתה בחרתנו, חלק אלוק ממעל, ובפרט ע״פ תניא פ״ב.  וגם להסביר שכמה מהמצוות מטרתן להרחיק היהודי שלא יהי׳ נמשך אחרי הגויים, ראה סמ״ק במצוות “את הנכרי תגוש”. וכן קבעו חז״ל כמה הרחקות –  איסור בישולי גוי, פתן, ויינן משום בנותיהן.

 

Sources:

 בנוגע לנתינת טלית לגוי – ראה שו״ע או״ח כ, ב. אדה״ז שם. ושקו״ט בזה״ז – ראה חיי״א יא, מב. משנ״ב שם כ, ז ובבה״ל שם. כה״ח יב.

אמנם,  מצד נתינת חפצי קדושה לגוי, אין כאן בית מיחוש, ש אי״ב קדושה. ואכן ברדב״ז מלכים י, י כ׳ רק בנוגע לס״ת תפילין ומזוזה,  וכל׳ הרמב״ם ציצית ג, ט בעניננו. ואף שיתכן לפרש בד׳ הרמב״ם שר״ל שהטעם שאין ליתן לו טלית הוא לא רק מצד קדושה אלא גם מפני סכנה – וכ״ה בפסקי מהר״ש מלובלין עב – אבל אינו עולה יפה בפשטות ד׳ הרמב״ם, והרי ס״ל להרמב״ם שאין בגופן קדושה.

אמנם, ראה בתשוה״ג שע״ת קנז, דמשמע מדבריו שיש לחוש גם מצד קדושת הטלית. וראה ס׳ האשכול הל׳ מזוזה. אבל דעת הפוסקים אינו כן.

בנוגע לתפילה לבני נח – מקרא מלא הוא  (מלכים א – ח, מא-ג ואילך) שהנכרים מתפללים אל הבית הזה. וראה כאן במראי מקומות להלכה יומית.

ובנוגע לברכות – ראה שו״ע או״ח רטו, ב. אדה״ז שם ב. וצע״ק ב לקו״ש חי״ד ע׳ 40 הערה 29 בשוה״ג.  וראה שו״ת מגדל צופים ח״ט  קונטרס בדיני ב״נ פרקים ט-יא.

החששות הלכתיות שייתכנו בכניסתו לביהכ״נ: אין מוסרים דברי תורה לגוים, חשש שיקבלו עלי׳ וכו׳, שיטמעו בין יהודים.  ולהעיר מכתר ש״ט גאגין ע׳ רכד.

שלא יהיו בביהכ״נ בעת ברכת כהנים, והטעמים בדבר –  ראה שו״ת מהרי״ל החדשות סכ״א. זרע  אמת ג או”ח יב. יוסף אומץ להחיד״א ע, ד. זכר דוד מודינה מהדורת אהבת שלום א, קצב.  שו”ת שיח יצחק וייס, יו”ד תז. ולהעיר מלקו״ש ה ע׳ 427 הע׳ 8.