« go back

האם יש חובה, מנהג או ענין לבדוק מזוזות בכל פעם שמורידים אותם?

 

המשך השאלה:

עברתי דירה ולקחתי איתי את המזוזות שלי (השארתי בדירה הישנה מזונות אחרות – קצת פחות ומהודרות), אך בדקתי אותם כבר בחודש אלול. האם עלי לבודקם שוב, לפני שאקבע אותם בדירתי החדשהעברתי דירה ולקחתי איתי את המזוזות שלי (השארתי בדירה הישנה מזונות אחרות – קצת פחות ומהודרות), אך בדקתי אותם כבר בחודש אלול. האם עלי לבודקם שוב, לפני שאקבע אותם בדירתי החדשה?

 

תשובה:

אין חובה, אבל יש מקום להידור כזה.

 

מקורות:

ראה מס׳ מזוזה בסופה – במעביר ממקום למקום. ואולי ע״ד חובת בדיקת ציצית קודם העטיפה. ואף שיש לחלק, שבטלית שכיח שנפסל, ואם לא יבדקנו יתכן שלא יבדקו לעולם, אבל במזוזה יש תקנה קבועה לבדוק ב’ בז״ש – הרי במס׳ מזוזה מוכרח שאינו, ושבבדיקה ב״פ בז״ש לא סגי כשמעביר. ויל״פ מילתא בטעמא ע״ד ציצית – שהרי גם בציצית אפשר לתקן פעם כל משך זמן מסויים. וי״ל שהטעם דסגי בפעמיים בז״ש משום טירחא משא״כ כשהורידה כבר.

וכעי״ז בשו״ת צבי תפארת להדרכ״ת סכ״ז – לענין ס״ת שנפלה. [והוא רק ע״ד הדמיון, שדין נפילת מזוזה אינה חמורה כ״כ. וראה בשו״ת צי”א ח”ה סימן א’ פרק ז’. ובפשטות שבס״ת הבדיקה מתקנת קצת הסימן דהיפך הטוב וכו׳. ולכן כתבנו שהוא רק להעיר – ושהוא רק בגדר הידור וכו׳. וגם יש לחלק, שבמזוזה כשמחמיר בבדיקתו באופן שאינה צריכה (יש ביטול מצוה (קצת). אלא שכן הוא בכל בדיקה תוך יב״ח. ובאמת, גם בס״ת יש אפשרות ח״ו לביטול  תקנת קריה”ת עי״ז).

והעירני ח״א להביא קצת סעד לחומרא זו לשיטת הט”ז או״ח סק״ח שבטלית סומכים על חזקה ולדינא א”צ לבודקו אם אינו מברך או שכבר בירך על טלית אחר, ורק משום חומרת ברכה לבטלה החמירו שיבדקו גם במקום חזקה, וא”כ י”ל ה”ה בנדו״ד שהגם שישנה חזקה, אבל הואיל וצריך לברך על מזוזה שנפלה יש מקום להדר שיבדקנו לפני שמברך. ואף שהיא סברא אלימתא, הרי להלכה פוסק אדה”ז שחייב לבדוק גם כשאינו מברך. ומ״מ אי״ז שולל סברת הט״ז.

 

#7104